Det statlige selskapet Nye Veier AS ble opprettet av H/Frp-regjeringen i 2016 for å drive gjennom motorveier med høye fartsgrenser fortere og mer hensynsløst enn Statens vegvesen var i stand til.

Samtidig fremla samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen en motorveiplan for en billion – tusen milliarder kr.

Avleggs

Både Nye Veier og motorveiplanen var avleggs fra første dag – deriblant også motorveiprosjektet E16 Kongsvinger–E6. De er blitt desto mer avleggs nå. Selv IEA (det internasjonale energibryået) mener fartsgrensene på motorveiene bør senkes til maks 100 og helst 90 km/t for å oppnå 1,5-gradersmålet i Paris-avtalen. Også NAF (Norges Automobil-Forbund) mener de enorme motorveiene bør sløyfes til fordel for rassikring og moderat utbedring av eksisterende veier.

Ulemper

I tillegg har motorveier med høye fartsgrenser følgende ulemper:

  • Støyen øker voldsomt med høyere fart. Alt nå har over 2 mill. mennesker i Norge for mye veitrafikkstøy ved hjemmet sitt hvis de anbefalte grenseverdiene i støyretningslinjen T-1442 legges til grunn. Brukes i stedet WHOs anbefalte grenseverdier, blir tallet enda høyere.
  • Høyere fart fører til mer slitasje på veier og bildekk, og mer svevestøv som virvles opp. I Oslofjorden kommer opptil fire ganger så mye mikroplastforurensninger fra biltrafikken som fra alle andre kilder til sammen. Også i Glomma finnes store mengder mikroplast.
  • Høy fart krever veldige naturinngrep (mer presist: naturangrep). Kravene til veibredde, kurvatur og dimensjoerning av veikryss øker voldsomt. Ved dobling av hastigheten øker (med samme grad av sikkerhet) kravet til svingradius fire ganger, mens et veikryss krever ca. 16 ganger så stort areal.
  • Enorme motorveier med høy fart er ikke mer trafikksikre enn mer moderat dimensjoerte veier med midtrekkverk. Det er midtrekkverket, og kun midtrekkverket, som forhindrer frontkollisjoner. På en motorvei med høy fartsgrense gjelder fortsatt 80 km/t som fartsgrense for det aller meste av tungtransporten. Høy fartsgrense for øvrig gir derfor større spredning av hastigheten, noe som er trafikkfarlig.
  • De blir svært dyre – selv når kostnadene ved naturødeleggelser, støy- og luftforurensninger sette lik null.
  • De fører til mer biltrafikk.

Trafikkaksjonen mener:

  • Nye Veier AS bør nedlegges, og selskapets ansatte overføres til Statens vegvesen.
  • E16 Kongsvinger–E6 og de andre motorveiprosjektene deres sløyfes eller nedskaleres til en moderat utbedring av eksisterende veier – hvis nødvendig, med midtrekkverk, og med mest mulig gjenbruk av nåværende traseer. Dette er best for natur, landbruk, helse og miljø.
  • I stedet bør Kongsvingergbanen utbedres med dobbeltspor for å øke kapasiteten for person- og godstrafikk på jernbanen.

Pål Jensen, daglig leder Trafikkaksjonen