Gå til sidens hovedinnhold

Ny retning for helsepolitikken

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En befolkning med god helse er selve grunnlaget for at et samfunn skal kunne fungere optimalt. En styrt sentralisering av helsetjenester medfører innsparing, og dermed nedskjæringer i den andre enden. Dette gir økte utgifter og negative konsekvenser for innbyggerne, og stor slitasje med høyere sykefravær for de ansatte. Protestene mot dagens helsepolitikk blir stadig sterkere.

Senterpartiet ønsker en ny retning for helsepolitikken i Norge. Nærhet til folk gjennom gode og tilgjengelige tjenestetilbud er blant Senterpartiets viktigste saker for å ta vare på befolkningen og vårt viktige helsepersonell.

Senterpartiet vil styrke grunnbemanningen slik at vi beholder fagfolka våre og klarer å rekruttere nye. Som følge av samhandlingsreformen har kommunene blitt tildelt mer ansvar uten at penger har fulgt med de nye oppgavene. Regjeringen gjør det derfor ikke mulig for kommunene å lykkes med det store ansvaret de er tildelt innenfor primærhelsetjenesten. Dette medfører at det er brukerne og de ansatte som må lide. Dette er ikke en ansvarlig helsepolitikk! Senterpartiet vil derfor være en garantist for en styrket kommuneøkonomi.

Vi har aldri hatt tro på at New Public Management skulle gi oss noe bedre helsevesen i form av helseforetaksmodellen som nå styrer sykehussektoren. Ap skaffet flertall for dette sammen med Høyre og Frp i 2001. Kjerkol fra Ap sier at de vil beholde statlig eierskap og den regionale organiseringen, men avvikle markedstenkningen og utrede alternativer for demokratisk forankring. Problemet er at Ap får ikke avviklet markedstankegangen uten å oppheve dagens helseforetak som nettopp er baserer seg på New Public Management: Topptung ledelse, kontrollsystemer og optimal inntjening som er tilpasset privat industri. Dette fungerer ikke for helsetjenester, hverken for fødende eller syke pasienter. Ja takk til begge deler blir i realiteten å forsvare dagens sykehusordning sammen med Høyre og Frp. De viktigste tjenestene flyttes fjernere fra oss innbyggerne som trenger dem. Her er bare et fåtall eksempler på saker som følge av helseforetakenes styring:

· Nedleggelse av Ullevål sykehus

· Styrt avvikling av lokale helsetilbud til større og sentraliserte enheter

· Bygging av nytt sykehus på Moelv fremfor å ruste opp eksisterende sykehus på Hamar og Gjøvik

· Den nylige nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund

· Økt fokus på «produksjon» i alle ledd, fremfor større fokus på forebyggende og langsiktig faglig virksomhet

Sentraliseringen fører til større transportkostnader og større miljøbelastninger for ansatte, pasienter og pårørende. Større avstander svekker akuttberedskapen med konsekvenser for samfunnssikkerhet. Og vi ser en i tillegg en enorm pengebruk som følge av planlegging og bygging av mange nye bygg. Sentraliseringen fører også til utfordringer for utdanningsløp som krever praksisplasser for studentene. Dette gjelder nesten alle studier i helsetjenesten, og vil særlig ramme de som får lange reiseveier i studiehverdagen sin. Denne formen for sentraliseringen vil ha en svært negativ effekt på å oppnå en desentralisert bosetting. Når nærheten til helsetjenester og utdanningsmuligheter tas fra oss vil vi heller ikke bo der. Dette vil på sikt føre til utfordringer med tanke på å ta hele landet i bruk. (Større og sentraliserte enheter er også i ferd med å bli en trend i eldreomsorgen som har samme negative konsekvenser.)

Senterpartiet vil oppløse helseforetakene, og tilbakeføre styringen til folkevalgte eller folkevalgt oppnevnte i fylkene. Vi mener en slik demokratisk styringsmodell vil tvinge seg frem for å hindre ytterligere negativ utvikling i helsesektoren. Bunadsgeriljaens utrettelige innsats har ført til aksjonsgruppa «Alternativ til helseforetaksgruppen», som innen april i år skal legge frem en alternativ modell til organisering av landets sykehus. Sp vil lytte til all denne fagkunnskap!

Den pågående sentraliseringen av helsetilbudene kalles utvikling av noen, mens i Sp forventer vi en utvikling til noe bedre, særlig når våre skattepenger benyttes i stort monn for å oppnå endringer. Nå er det Ullevål sykehus som står for tur. I likhet med Sykepleierforbundet og Legeforeningen mener vi i Senterpartiet at kunnskapen og infrastrukturen på Ullevål skal leve videre for oss innbyggere. Det er en uansvarlig bruk av skattepengene våre å ikke gjenbruke de ressurser vi har, fremfor å sløse pengene på nye bygg med miljøinngrep i form av opparbeidelse av nye areal. Sp har tillit til de lokale vurderingene fra de faglig kompetente sykepleierne og legene, fremfor ledelsen ved sykehusforetaket. Også dette helseforetaket beslutter på tvers av lokal fagkunnskap og vanner ut vår stolte historie med fagforeninger som nettopp sikrer fagkunnskapen et viktig talerør, i tillegg til et forutsigbart arbeidsliv.

I Senterpartiet ønsker vi å ta bedre vare på sykehusene vi allerede har. Dette er også miljø- og klimavennlig fremfor å bygge alt nytt. Nærhet og rask behandling skaper trygghet, og er like viktig for alle, uansett hvor vi bor i landet.

Godt valg!

Kari Mette Prestrud, jurist, 3.kandidat på Senterpartiets Stortingsliste for Akershus

Anne-Line Kjos Sollie, anestesisykepleier, Ullensaker Senterparti

Kommentarer til denne saken