Gå til sidens hovedinnhold

Ny rapport med svimlende tall: Nesten 1,7 milliarder for å sanere deponiet

Artikkelen er over 2 år gammel

I dag kom rapporten som beskriver kostnadene for å grave opp det nedlagte søppeldeponiet i Brånåsdalen.

Multiconsult har på bestilling fra Skedsmo kommune vurdert miljørisikoen og kostnadene ved å grave opp de forurensede massene på Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi og erstatte området med ren jord.

I rapporten som ble offentliggjort fredag ettermiddag har Multiconsult beregnet en helsanering av deponiet til å koste totalt 1,67 milliarder kroner.

En delvis sanering av deponiet er prissatt til 995,8 millioner kroner.

Vil ta fem til sju år

Multiconsult framhever at de største kostnadene er knyttet til behandling og levering av de forurensede massene, samt til innløsning av boliger som ligger for nært deponiet. Selve entreprisekostnadene er også betydelige.

En delvis sanering anslås til å ta 3–4 år – mot 5–7 år dersom hele deponiet skal graves opp.

– På grunn av boligbebyggelse i direkte nærhet til avfallsdeponiet vil en sanering av deponiet, uavhengig av om det saneres helt eller delvis, framstå som både komplisert og teknisk krevende, heter det i rapporten.

Multiconsult understreker også at beregningene bærer preg av stor usikkerhet.

– Det er usikkerhet knyttet til både mengder og sammensetning av gravemassene. Det er også usikkert hvordan selve entreprisen skal gjennomføres og hvilke tiltak som må iverksettes for å sikre en trygg sanering med tanke på HMS og ytre miljø, skriver Multiconsult i rapporten.

Dyrt å behandle massene

Mange faktorer er tatt med i Multiconsults kostnadsoverslag: Her er beregningene som er gjort i forhold til de ulike faktorene forutsatt at hele deponiet saneres.

  • Analysekostnader: 7,5 mill.
  • Transport av masser til mottak: 60 mill.
  • Entreprisekostnader oppgraving/gjenfylling: 200 mill.
  • Kostnader for levering av masser og farlig avfall: 674 mill.
  • Innkjøp av masser: 60 mill.
  • Innløsning av 120 boliger og industri: 660 millioner
  • Miljøoppfølging 10,5 mill.

Ved full sanering er det altså estimert at ca. 120 boligenheter vil bli så negativt påvirket av tiltaket at beboerne må flyttes, enten midlertidig eller permanent. I tillegg kommer næringslokaler på nordsiden av deponiet.

Kostnadsoverslaget legger til grunn at det er behov for innløsning av boliger, men ifølge konsulentselskapet har de ikke grunnlag for å vurdere de reelle kostnadene for rivning og innløsning.

– Vi har derfor valgt å legge til grunn en rund sum per bolig, som må anses som svært usikkert, skriver de.

I sin konklusjon understreker de at kostnadsoverslaget ikke kan benyttes som grunnlag for en beslutning om hvorvidt prosjektet skal realiseres.

– En videre utredning med pilotprosjekt og prosjektering av entreprisen vil kunne endre kostnadsbildet og gi et bedre grunnlag. Kostnadsestimatene kan likevel benyttes som et beslutningsunderlag angående hvorvidt en sanering skal utredes videre, skriver Muliconsult i den ferske rapporten.

– Svært krevende

Også Skedsmo-rådmann Erik Nafstad mottok rapporten fredag. Han ønsker foreløpig ikke å trekke konklusjoner.

– Men jeg vil ikke legge skjul på at dette ser ut til å være et svært krevende alternativ – både når det gjelder tidsaspektet, mengden avfall og det økonomiske. Vi ser at en sanering vil være teknisk krevende å få gjennomført, sier Nafstad.

Han sier administrasjonen så snart som mulig vil komme med råd til politikerne.

– Vi ønsker å bygge konklusjonene våre på kunnskap. Derfor ville vi snu hver stein i denne saken, også denne. Nå må vi sette oss inn i hele rapporten før vi kan gi et politisk råd, men vanligvis jobber vi ganske raskt i slike type saker, sier han.

Kommentarer til denne saken