Onsdag 10.11.21 besegles skjebnen for titusenvis av dagpendlere fra østsiden av Glomma samt lokal befolkning i Fetsund som er avhengig av Glomma kryssinger; da blir det i Lillestrøm kommunestyret vedtatt rundkjøring på vestsiden som innspill til ny reguleringsplan. Jeg skal ikke gå videre inn på konsekvenser som er behørig belyst av titalls innlegg tidligere i denne avis, men alternativet er som å gå baklengs inn i fremtiden. Med forbehold om at dette forslaget kan ha vært belyst tidligere, vil jeg foreslå en løsning med av- og påkjøringsramper i begge retninger. I store trekk innebærer dette forslaget kun justeringer til dagens forslag med rundkjøring, men vil gi en helt annen og forbedret trafikkavvikling. Jeg har forsøkt å skissere dette på kart tatt ut av Google Earth/Google Maps, og lagt på omtalte ramper. Dagens forslag til rundkjøring er vist med blå sirkel. De kurvene jeg har brukt i rampene er basert på samme kurver som er brukt i av- og påkjøringsrampene mot Garderåsen/Balnes ved Hovinhøgda. Selve lengden på rampene bestemmes av dimensjonerende hastighet på den nye 4-felts veien. Ved Hovinhøgda er dette 80 km/t.

Avkjøring fra vest og påkjøring mot øst til/fra Fetsund/Nerdrum vil kunne skje ved at rampene kobles mot eksisterende vei som i dag går opp til Herredshuset. Denne har forgrening mot Nerdrum og mot Fetsund ved at den krysser under eksisterende bro.

Avkjøring til Fetsund/Nerdrum fra Øst vil innebære en rampe som må påbegynnes et stykke ut på den nye broen. Videre vil denne rampen kunne gå inn på eksisterende vei. Påkjøring fra Fetsund/Nerdrum mot vest blir fra eksisterende vei inn på ny rampe der eksisterende RV 22 ligger i dag.

Kostnader og utbygging: Forslaget innebærer noe høyere kostnader ved fundamentering av avkjøringsrampe vestfra. Ekstrakostnaden anses dog som liten da det uansett kreves omfattende fundamentering av ny 4-felts vei innover i Holdalen mellom eksisterende CircleK bensinstasjon og Herredshuset. Den nye broen må også utvides noe i bredde på vestsiden for å ivareta av- og påkjøringsramper. Omfanget vil imidlertid være avhengig av planlagt tillatt hastighet på vegen. Forslaget vil ikke påføre selve utbyggingen/anleggsfasen negative konsekvenser i forhold til forslaget med rundkjøring. Avkjøringsrampene vil alle tilknyttes eksisterende veinett med mindre endringer.

Når det gjelder syklende og gående ville disse kunne ivaretas med broer og underganger.

Fordelene med dette forslaget bør være innlysende, men den aller viktigste er at vi unngår kilometervis med køer i fremtiden, slik vi har i dag.

Da det virker som det er liten sannsynlighet for at kommunestyret vil godkjenne noe annet enn det nedskalerte A2-alternativet, foreslår jeg at kommunestyret tar med seg dette alternativet videre inn i detaljplanleggingen og ny reguleringsplan. Forslaget vil bli oversendt kommunedirektøren.

Tom Strandbakken