Jeg ser at artikkelen om min mine store betenkeligheter rundt ny Glommakryssing også inneholder kommentarer fra veivesenets nåværende planleggingsleder, Løitegård. Hans teoretiske analyser som viser at den foreslåtte A2-varianten med to felt i hver retninger, rundkjøringer i samme plan med av- og påkjøring for kryssende lokaltrafikk vil løse alle problemer frem til 2050, er for mange uforståelig. Hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for økt trafikk, bevegelsesmønster, hastighet etc. for å kunne trekke en slik konklusjon, er ukjent.

Katastrofe

I likhet med tidligere, nylige avgåtte, ingeniører i veivesenets egne rekker, sier jeg meg helt enig i at løsningen vil bli en katastrofe for lokaltrafikken for hele bygdesenteret. Tenk deg å måtte krysse til sammen fire gjennomfartsfiler? Dette skal skje via rundkjøringer der det er stor gjennomgangstrafikk ved å smette/presse seg inn for å komme seg inn og ut av brua. Man trenger ikke være professor for å forstå at dette vil bli svært problematisk.

Jeg ser at ordfører Jørgen Vik (Ap) igjen toer sine hender og sier at det ikke er de folkevalgte i Lillestrøm som har stoppet de andre alternativene, det er Staten. De valgte minste motstands vei, selv om de var kjent med Fet-folks ønsker og negative følger for både for nåværende bebyggelse, kulturminner og lokaltrafikk. Trusselen om å skrote hele A-2 prosjektet ved å gå inn for det overlegent mest miljøvennlige alternativet, E-2 med tunnel og bru nord for sentrum, ble det gjort knefall for.

Paradoks

Staten ved Vegdirektoratet har utarbeidet manualer, normer og retningslinjer for hvordan nye veier skal planlegges og bygges. Også at de skal legge vekt på miljøpåvirkning og at omkjøringsvei rundt tettsteder skal prioriteres. Det er derfor et paradoks at direktoratet i dette tilfelle går imot sine egne direktiver, og tydeligvis sendte signaler til kommune og veivesen om at A-2 velges, ellers er det en stor sjanse for at det ikke blir noe som helst, ifølge Viks kommentar.

Jeg foreslår at den nye kommunestyret forlanger at veivesenet oppdaterer sine gamle kostnadsoverslag for de to alternativene A-2 og E-2 og benytter det man nå vet om de nåværende anleggspriser ved andre prosjekter. På den måten får man informasjon om eventuelle omkostninger med å dele sentrum i Fetsund i to, eller om vesentlig mer miljøvennlig omkjøringsvei med tunnel og bru lenger nord fører til store ekstra omkostninger.

Famler i blinde

Jeg har følelsen av at både folk flest og politikere famler blinde og trenger en oppdatering for treffe en riktig beslutning. Dessverre er det altfor mange eksempler på at veivesenet bommer kapitalt på sine overslag, blant annet veien til Garderåsen og Fetsund sentrum. La ikke Glommakrysningen lide samme skjebne.

Vi må ikke ende i en situasjon hvor et alternativ velges både blir dyrest, teknisk dårligst og har flest negative miljøkonsekvenser. La oss få alle kortene på bordet, og det må de nyvalgte kommunepolitikere sørge for.

Ola Bjølgerud, fetsokning og sivilingeniør