– Det vi pekte på som svært uheldig, er at et statsoverhode sår tvil om en så viktig demokratisk institusjon som valginstituttet er, uten at det foreligger dokumentasjon for det. Det har vi uttrykt stor bekymring for, sier Kari Henriksen til NTB, og kaller det en undergraving av demokratiske prinsipper.

Hun har ledet et team på 50 valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), som var invitert av USA for å observere valget. I tillegg er en gruppe langtidsobservatører på plass i USA. Ingen observerte systematiske feil.

– Tvert imot opplevde alle observatører som var ute i selve valglokalene at det var utrolig nøyaktige og veldig dedikerte valgmedarbeidere som gikk gjennom stemmesedlene på en veldig ordentlig måte. Selve valggjennomføringen var godt organisert til tross for de store utfordringene de sto i, sier Henriksen, og viser til koronapandemien.

Stoler på gjennomføringen

– Betyr det at valgresultatet er til å stole på?

– Det betyr at valggjennomføringen er til å stole på, det er vår konklusjon, sier Henriksen.

Hun understreker at dette også ble bekreftet gjennom samtaler med andre aktører, politikere fra begge partier, mediefolk og analytikere.

OSSE retter derimot sterk kritikk mot Donald Trumps påstander om at valget er stjålet og at det har vært utstrakt valgfusk, uten at han har dokumentert dette.

– Når statsoverhodet sår tvil om valgsystemet uten å legge fram holdepunkter for det, er det en måte å undergrave demokratiske prinsipper på, sier Henriksen.

Kritisk til rettsprosesser

OSSE uttrykker også bekymring for at det var mange rettsprosesser som preget valget allerede før valgdagen, og som fortsatte under og etter valget.

– Vi registrerte at det var over 400 rettssaker som pågikk før og under valget, mange av dem var partipolitisk drevet. Det var uenighet om valgpolitikken. Det desentraliserte systemet i USA gjør at det fort går politikk i de bestemmelsene som er knyttet til valget, sier Henriksen.

– Påvirket det valggjennomføringen?

– Vi sier ikke at det påvirket valget, men at det skapte usikkerhet og merarbeid for valgmedarbeiderne. Og det ga usikkerhet for velgerne, blant annet det som gjelder reglene for poststemmer, sier Henriksen.

Observatører

På selve valgdagen var observatørene til stede i stemmelokaler. Der snakket de med valgarbeiderne, observerte og fulgte med på at alt gikk skikkelig for seg.

Et stridstema etter valget har vært Republikanernes påstander om at deres valgobservatører måtte holde seg på avstand under observeringen av opptellingen. Dette gjaldt alle observatører, sier Henriksen, og mener det ble håndtert på en god måte.

– Det ble påklaget til retten, og tatt til etterretning. Det er det som skal skje i et demokratisk samfunn, at du har mulighet til å påklage det, og at det blir gjort en uhildet vurdering, sier Henriksen.

OSSE har også uttrykt seg kritisk til reglene som gjør det vanskelig for enkelte, for eksempel tidligere domfelte, å delta i valget og at det enkelte steder var færre valglokaler enn tidligere.

Underfinansierte valglokaler

Organisasjonen er også kritisk til at situasjonen ved enkelte valglokaler, som ga uttrykk for at de ikke hadde god nok finansiering til å gjennomføre valget på en smittevernmessig trygg måte.

Blant annet måtte flere valglokaler søke støtte fra private donorer til teknisk utstyr for å håndtere de mange poststemmene.

– Vi mener finansieringen bør være tilstrekkelig til at det kan gjennomføres på en ordentlig og trygg måte, sier Henriksen.

I tiden framover vil OSSE følge med på hvordan valgresultatet håndteres, før en endelig rapport skal skrives. Det er varslet flere rettstvister.

– De går vi ikke inn i, men vi vil registrere eventuelle mangler ved måten de eventuelt blir håndtert på. Det er statens oppgave å sørge for at det blir en ordentlig håndtering av rettstvistene, sier Henriksen.

(©NTB)