Stiftelsen Romerike International School lanserte for tre år siden planene om en barne- og ungdomsskole på Neskollen i Nes. Utdanningsdirektoratet har godkjent etableringen, men Fylkesmannen har fremmet innsigelse.

– Svært bilbasert

Begrunnelsen er at planforslaget er vesentlig i strid med nasjonale og regionale mål for areal og transport. Det legges vekt på at utbygging av den foreslåtte skolen vil bli svært bilbasert. Fylkesmannen har pekt på Årnes som en bedre lokalisering.

Romerike International School har vist til at det et god bussforbindelse til store deler av Romerike og at det ikke finnes store nok arealer i nærområdet til Årnes stasjon. Nes kommune har støttet argumentene og bedt Fylkesmannen om å frafalle innsigelsen.

Ingen ny informasjon

 

Det har ikke skjedd. Et kortfattet brev fra Fylkesmannen til kommunen avsluttes med at "vi kan ikke se at det i brevet framkommer noen ny informasjon. Fylkesmannen opprettholder derfor vår innsigelse".

Også Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har innsigelse til skoleplanene. Deres begrunnelse er at planene ikke i tilstrekkelig grad har ivaretatt sikkerhet mot kvikkleireskred.