Bane Nor har startet arbeid med en mulighetsstudie om krysningsspor på Kongsvingerbanen. Et av de aktuelle krysningspunktene er ved Bodung holdeplass, hvor det i kommuneplanens arealdel for Nes kommune 2015–2030 er avsatt areal til nettopp dette.

Bane Nor anser denne strekningen som godt egnet for et krysningsspor. Det andre alternativet er på Galterud i Sør-Odal kommune, framgår det av referatet fra et møte der Nes kommune og Bane Nor nylig diskuterte saken.

Kommunen påpeker at det mulige krysningssporet vil bli beliggende nær et boligområde og kan gi støyproblemer. Bane Nor opplyser at det er selve sporvekslingen som genererer mest støy for omkringliggende boliger. Det finnes støysvake sporvekslere som kan vurderes ved behov, i likhet med støytiltak.

Bane Nor vil leie inn bistand til gjennomføring av mulighetsstudiet, og det skal gjenomføres en konkurranse om dette oppdraget. Det er ønskelig med en snarlig avklaring fra kommunens side i forhold til krav om regulering og konsekvensutredning. Mulighetsstudiet skal være i ferdig fjerde kvartal 2018.