En fagskole på Jessheim vil ha stor verdi for utviklingen i flyplassregionen. Dette er regionen i Norge med høyest vekst både når det gjelder befolkning og næringsliv. Behovet for fagutdannede er allerede prekært.

Når vi snakker med bedrifter som vurderer å etablere virksomhet her i flyplassregionen, er tilgang på fagutdannede noe av det første flere av dem spør om. Teknologiutvikling og omstilling medfører et stadig større behov for høyere yrkesfaglig utdanning. For de største bransjene i Gardermoen næringspark er høyere yrkesfaglig utdanning særlig aktuelt. Bygg og anlegg, logistikk, reiseliv og helse er bare noen av dem.

Må holde tritt

Næringslivet som naturlig utvikler seg i flyplassregionen, trenger kontinuerlig påfyll av kompetanse, for å bidra til en positiv og bærekraftig regional utvikling. Teknologisk utvikling, digitalisering og omstilling gjør at både arbeidsoppgavene og måten vi jobber på endrer seg hele tiden. Krav til spesialisering vil også øke. Samtidig trenger befolkningen utdanningstilbud, for at regionen skal holde tritt med utdanningsnivået i de andre regionene i kommende Akershus fylke.

Behovet vil trolig øke sterkt fremover. Nyetableringene i næringsparken vil trolig alene trenge mellom 20 000 og 40 000 kompetente arbeidstakere i årene som kommer. I tillegg viser befolkningsframskrivinger at innbyggertallet i Ullensaker vil bikke 65 000 i 2040. Det er en økning på nesten 40 prosent iløpet av ganske kort tid!

En av de største utfordringene arbeidslivet står overfor, er mangelen på kompetent arbeidskraft.

Langsiktig bærekraft

Vi heier på yrkesfagene, og synes det er positivt at myndighetene endelig har sett betydningen og satser på høyere yrkesfaglig utdanning. For å lykkes med den politiske strategiske satsingen på fagskoleutdanninger, må tilbudene utvikles i nært samarbeid med næringslivet. Det omfattende behovet for fagutdannede i Gardermoregionen, vil gi et godt grunnlag for nært samarbeid mellom fagskole og bedrifter. Utviklingen av fagskolen vil lykkes ved å levere en praktisk relevant utdanning som svarer på virksomhetenes kompetansebehov. Det vil i sin tur bety nye varige arbeidsplasser, langsiktig bærekraft og tett kobling til blant annet læringsbedriftene.

At tett befolkende Gardermoregionen fremdeles mangler tilbud innen høyere utdanning, kan tyde på at både lokal og regional synliggjøring og planlegging fra myndighetenes side, har vært mangelfull.

Livslang kompetanseutvikling i arbeidslivet blir viktig. Fagskolen bør legge til rette for kombinasjonsmuligheter mellom arbeid og studier. Vi må legge til rette for gode utdanningsløsninger for folk som allerede er i arbeid. Den sentrale lokaliseringen på Jessheim taler for løsninger som kan være gode både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Ansvar bevisst

Gardermoregionen har potensiale som naturlig lokaliseringspunkt for en rekke utdanningstilbud, i og med at man kan innen en to timers omkrets treffer 40 prosent av Norges befolkning.

Fylkeskommunen er en sentral aktør i den regionale utviklingen av høyere yrkesfaglig utdanning. Fylkeskommunen eier og driver de offentlige fagskolene, og er i tillegg forvalter av statlige tilskudd til private fagskoler. Vi håper at fylkeskommunen er sitt ansvar bevisst, og legger fagskolen i det området som har det største behovet, og som mangler dette tilbudet i dag – på Jessheim.

Thor Egil Thoeneie, adm. direktør, Oslo Airport City