Etter 20 år sa departementet endelig ja: – Nå går smilet nesten helt rundt

Vi er veldig glad for å få en utvikling i dette området, sier ordfører Hans Thue i Nannestad.

Vi er veldig glad for å få en utvikling i dette området, sier ordfører Hans Thue i Nannestad. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Avgjørelsen er en seier for det kommunale selvstyret, mener ordfører Hans Thue i Nannestad.

DEL

Området Holaker Skog i Nannestad har vært aktuelt for boligbygging siden 1999. Det ligger i Maura rett nord for Hol næringsområde. Boligpartner er forslagsstiller bak reguleringsplanen. Men Fylkesmannen hadde innvendinger på grunnlag av Regional Plan for Areal og Transport i Oslo og Akershus – planen som styrer mye av utviklingen i vår region. Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet sagt ja til boligbygging på dette området.

– Med dette vedtaket sier vi ja til å realisere et boligområde som har vært avklart i kommuneplanen siden 1999. Planen legger til rette for bedre gang- og sykkelveiforbindelse til barnehage, skole og butikker, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Planen legger til rette for inntil 100 boliger i utkanten av Maura tettsted. Departementet har i sin avgjørelse lagt avgjørende vekt på at området har vært avklart i kommuneplanen siden 1999, og at kommuneplanen må være forutsigbar for både kommunen og for utbyggere.

– Det er en gledens dag for kommunen. Nå går smilet nesten helt rundt. Vi er veldig glad for å få en utvikling i dette området, sier ordfører Hans Thue (Ap).

Planområdet er merket gult for framtidig boligområde i kommuneplanen (rød ring).

Planområdet er merket gult for framtidig boligområde i kommuneplanen (rød ring).

Ikke-prioritert tettsted

Kommunen holdt fast på sine planer om boligbygging på Holaker Skog, som også ligger inne i kommuneplanen, tross innsigelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling. Mekling førte ikke fram, og kommunestyret vedtok reguleringsplanen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus sendte saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i brev av 30. august 2018.

Fylkesmannens miljøvernavdeling mente området ikke er egnet for boligbebyggelse i et så stort omfang og at forslaget er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og med Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Departementets avgjørelse innebærer at fylkesmannens innsigelse ikke er tatt til følge.

Maura er ikke en del av Nannestad sentrum/Teigebyen, som er definert som det prioriterte tettstedet i Nannestad der minst 80 prosent av ny utbygging skal skje, understrekes det likevel i pressemeldingen fra departementet. Den godkjente reguleringsplanen vurderes derfor som en del av de 20 prosent av ny utbygging som kan etableres utenfor Nannestad sentrum/Teigebyen. Som følge av dette må kommunen i den pågående rulleringen av kommuneplanens arealdel vurdere grunnlaget for dimensjonering for nye utbyggingsfelt i Maura.

Skiss over området fra reguleringsplanen.

Skiss over området fra reguleringsplanen.

Mangler gang- og sykkelvei

– Det viktigste for oss er at man slår fast at det er kommunen som er nærmest til å avgjøre hvor stor utvikling vi vil ha i Maura, sier Thue.

– Mæland skriver at kommunen må ta hensyn til en fordeling på 80 prosent i Nannestad tettsted, som er definert som sentrum og 20 prosent uten tettstedet. Hvordan ser dere på det?

– Vi registrerer at de holder fast i denne 80–20 fordelingen. Det var ikke så uventet. Men de gir noen signaler. Det mangler gang- og sykkelvei mellom Nannestad og Maura. Hvis det legges til rette for det, er det en grei innvending før man kan se disse områdene under ett slik vi ønsker.

– Berømmer kommunen

Maura Eiendom AS, som eies av Frank Aasheim, kjøpte området i 2012. Det er på i underkant av 30 dekar. Han ønsker å bygge inntil 100 boenheter der med en blanding av eneboliger, rekkehus og blokkleiligheter i inntil tre etasjer.

– Jeg er veldig glad for at det endelig har blitt en positiv avgjørelse på det. Jeg vil berømme Nannestad kommune som virkelig har vist stå på-vilje for å få dette til. Jeg har gått og ventet i stor usikkerhet siden juni 2017. Nå håper jeg å kunne begynne til høsten med den nødvendige infrastrukturen. Da kan vi kanskje starte med de første boligene sommeren 2020. Deler av området er solgt til Boligpartner og skal bygges ut i et samarbeid mellom Boligpartner og Skalahus, sier Frank Aasheim, daglig leder i selskapet Byggmester Frank Aasheim i Maura.

Frank Aasheim er glad byggeprosjektet endelig kan komme i gang.

Frank Aasheim er glad byggeprosjektet endelig kan komme i gang. Foto:

Artikkeltags