Endring i postloven gjør at postomdeling endres fra fem dager i uken til annenhver dag. Endringene i loven trådte i kraft 1. juli, men for den vanlige mannen i gata merkes ikke endringene før i neste uke.

Digitaliseringen og fallende brevvolumer er blant grunnene til reduksjonen i antall omdelingsdager.

– Postomdeling annenhver dag er bedre tilpasset fremtidens etterspørsel etter posttjenester, sier avdelingsdirektør Hans Jørgen Enger i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Endringen betyr at posten leveres annenhver hverdag i en toukerssyklus: mandag, onsdag og fredag den ene uka, og tirsdag og torsdag den andre uka. Avisombæring skal fortsatt foregå seks dager i uka, foreløpig fram til 2022, og post i butikk vil være åpent som før.

Assistert befruktning

Onsdag trådte også en rekke endringer i bioteknologiloven i kraft – endringer som ble vedtatt i Stortinget i mai. Blant annet blir det tillatt med assistert befruktning for enslige kvinner – en beslutning som har vært svært etterlengtet for mange, men som også har vært omdiskutert.

Den nye loven tar opp assistert befruktning, fosterdiagnostikk, forskning, genterapi, genetiske undersøkelser og preimplantasjonsdiagnostikk. Eggdonasjon innføres imidlertid først fra 1. januar neste år, og tilbudet om tidlig ultralyd og blodprøven NIPT er ikke på plass ennå.

Til sammen 17 regelendringer som ligger under Finansdepartementet trådte også i kraft fra 1. juli. Blant annet oppheves særregelen om full elavgift for utvinning av kryptovaluta ved datasentre. Dette skjer fordi det har vist seg vanskelig å gjennomføre og lite forenelig med EØS-regelverket å ha full elavgift for bare denne delen av datasentrenes virksomhet, skriver Finansdepartementet.

Alkoholfrie drikkevarer

En rekke støtteordninger til næringslivet trådte også i kraft 1. juli: lønnsstøtte til bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb, redusert og utsatt arbeidsgiveravgift for mai og juni, og en forlengelse av kompensasjonsordningen for bedrifter til og med august.

For forbrukere er den mest merkbare endringen en reduksjon i avgiften på alkoholfrie drikkevarer.

Denne særavgiften kuttes til 2017-nivå, istedenfor å økes, slik det var planlagt. Engangsavgiften for bruktimporterte biler reduseres, alt flytende biodrivstoff skal nå omfattes av veibruksavgift, og dybdejournalistikk får fritak fra moms.

Om du er på jakt i utlandet, kan du nå ta med deg kjøtt fra byttet hjem til eget bruk uten å betale toll.

Sikkerhetsbelte

Nå vil det også bli påbudt med sikkerhetsbelte i traktor. Traktorulykker utgjør omkring halvparten av alle arbeidsulykker i landbruket.

En undersøkelse gjennomført for Arbeidstilsynet høsten 2019 viser at omkring 40 prosent av bøndene aldri bruker sikkerhetsbelte når de kjører traktor på offentlig vei.

Liste over øvrige regelendringer som trer i kraft fra eller rundt 1. juli:

– Lønnsstøtteordningen for bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb

– Utvidet fradragsordning for investeringer i oppstartsselskaper

– Økt skattefordel for arbeidstakere som kjøper aksjer i arbeidsgiverselskapet

– Utvidet opsjonsskatteordning for små oppstartsselskaper

– Redusert og utsatt arbeidsgiveravgift for mai og juni 2020

– Forlenget kompensasjonsordning for bedrifter med omsetningsfall til og med 1. august

– Redusert engangsavgift på bruktimporterte biler eldre enn fem år

– Utvidelse av veibruksavgiften til å gjelde alt flytende biodrivstoff

– Fritak fra moms for dybdejournalistikken

– Fritak fra moms for ufortollede kjøretøy til diplomater (en ordning som har eksistert i praksis siden 1970-tallet)

– Fritak fra toll på kjøtt fra egen jakt, til eget bruk

– Redusert avgift på alkoholfrie drikkevarer

– Utsatt foreldelsesfrist for momskompensasjon

– Kutt i forsinkelsesrenten på forsinkede betalinger

– Bortfall av særregler der kraft til kryptovalutautvinning ble ilagt full elavgift

– Mindre endringer i oljefondets mandat

(©NTB)