Torsdag kom kommunal- og forvaltningskomiteen med sin innstilling til endringer i avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av fast eiendom.

Regjeringspartiene, som har flertall på Stortinget, stiller seg bak endringene, som det etter planen skal stemmes over 16. mai.

Den sentrale endringen er fjerningen av «som det er»-forbeholdet i forbrukerforhold. Forbeholdet innebærer at det skal mer til for at et kontraktsmessig avvik anses som en mangel og følgelig gi mangelskrav etter loven. Samtidig vil ansvaret til takstmenn og øvrige profesjonelle for å beskrive boligens tilstand bli tydeligere.

– Nå krever vi at boligtakstene utformes på en måte som faktisk kan brukes både av kjøper og selger. Slik er det ikke i dag. Ansvarsfordelingen mellom kjøper, selger og takstmann har vært uklar, og den profesjonelle parten har tjent gode penger på det, sier stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H).

Formålet med endringene er å gjøre regelverket tydeligere og minske antallet boligtvister.

Klarere regler

 

Selv om «solgt som den er»-forbehold blir ulovlig i forbrukerforhold, vil det fremdeles være mulig å ta spesifiserte forbehold som eksempelvis tilstand på vegger. Feil som selgeren har tatt forbehold eller opplyst om, vil ikke utgjøre en mangel.

Hva som innebærer en mangel, vil avhenge av hva kjøper kunne forvente ut fra blant annet eiendommens alder, tilstand og type dersom annet ikke følger av avtalen. Følgelig vil mangelterskelen være høyere for eldre boliger enn nye.

Endringene innebærer også at det nå vil følge av loven at arealavvik som skyldes selgeren eller dens medhjelpere, er en mangel når avviket utgjør minst én kvadratmeter og to prosent av oppgitt areal.

Egenandel ved mangel

 

Dersom det foreligger en mangel, må kjøper nå dekke en egenandel på 10.000 kroner for utbedring av mangelen ved boligen. Det er ikke Norges Eiendomsmeglerforbund fornøyd med.

– Vi er kritisk til at man velger å fastholde en svært lav minsteterskel for mangelskrav på 10.000 kroner. Dette innebærer en uforholdsmessig risikoforskyvning fra kjøper til selger, med stor risiko for å utløse flere boligkonflikter og høyere transaksjonskostnader, sier administrerende direktør Carl O. Geving.

Positiv interesseorganisasjon

 

Endringene støttes av Huseiernes Landsforbund, som mener lovendringene vil komme både boligselgere og -kjøpere til gode. I dag selges mesteparten av boligene med «som den er»-forbehold.

– Lovendringene er en fordel for kjøpere som får riktig informasjon. Men endringene er også en fordel for selgerne som kan gi god og fullstendig informasjon om det de skal selge. Å fjerne usikkerheter om det man selger, vil alltid være lurt, sier generalsekretær Morten A. Meyer.

Bes sendt tilbake

 

Komitémedlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti mener derimot at forslagene er for dårlig utredet, og at de skal sendes tilbake til regjeringen for en grundigere behandling.

Eiendom Norge er av samme oppfatning. Bransjeorganisasjonen mener regjeringen skaper usikkerhet i det norske boligmarkedet.

– Med et så omfattende virkeområde kan man ikke hoppe så lett over innvendingene som er kommet mot forslaget. Regjeringen og de borgerlige partiene skaper nå stor usikkerhet om den norske boligmodellen, boligmarkedet og det viktigste nordmenn eier og har, nemlig vårt eget hjem, når de ikke utreder forslagene sine skikkelig, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.