Utdannelse er viktig – det er det tverrpolitisk enighet om. Alle, både foreldre og politikere ønsker at våre barn skal møte samfunnet best mulig rustet for fremtidens krav, og med et godt kompetansegrunnlag. Ullensaker er en kommune som har vedtatt å være Mulighetslandet.

Visjonen «Ullensaker – Mulighetslandet» skal være en ledestjerne for utviklingen av kommunen sies det. Videre skal den gi retning for fremtiden, der bærekraft og kvalitet står sentralt. Den skal sette en offensiv rolle for fremtiden, og den skal innebære omtanke for alle; både dagens innbyggere og fremtidige generasjoner.

Mangfold?

Ordføreren går enda lengre når han sier: «Vi er heldige som bor i Ullensaker. En kommune med muligheter som få andre steder kan måle seg med. I godt over et tiår har kommunen vår vært på topp i Norge når det gjelder vekst. Så attraktivt er det å slå seg ned her. Vi som bor her merker at det stadig vekk dukker opp nye tilbud. Kulturliv, handel, idrettsanlegg og andre fritidstilbud gir oss innbyggere et vidt spekter av valgmuligheter. Ullensaker er også en global kommune, med kort vei ut i verden og med innbyggere med mange forskjellige bakgrunner. Alt dette bidrar til et mangfold som gjør oss ekstra stolte av å bo her».

Videre; «Sammen med frivilligheten, private aktører og andre lokale krefter skal vi bidra til inkluderende lokalsamfunn preget av fellesskap og varme. Vi skal gjøre vårt beste for å tilby gode velferdstjenester for alle, samtidig som vi skal legge til rette for forskjellige arbeidsplasser gjennom gode vilkår for et konkurransedyktig og variert næringsliv. Ulike tiltak skal bidra til trivelige tettsteder og et godt bymiljø der alle innbyggere skal føle seg ivaretatt. Ullensaker skal være en god kommune for alle generasjoner»

Hvis ønsket er at Ullensaker skal etterleve denne visjonen, og intensjonene ført i pennen av ordfører er det naturlig å bryte dette litt ned til hvordan våre innbyggere opplever møtet med disse ordene.

Skoletilbud forsvinner – mulighetene blir borte

I 2018 fikk Children International School Ullensaker konsesjon til å etablere en skole med internasjonalt fokus i Ullensaker. De har jobbet hardt med å finne permanente lokaler, noe som var (og er) krevende. Nå lever de i en midlertidig løsning. Ordføreren er gjort kjent med situasjonen da han har hatt møte med foreldrerepresentanter som har redegjort for skolens ambisjoner, hvem elevene ved skolen er, og at det er et behov for tilbudet.

Foreldregruppens invitasjon til dialog og løsning ble avvist, – resultatet er at elever og foreldre går usikre tider i møte. I en mangfoldskommune som Ullensaker som sier vi er mulighetslandet, fremstår det som defensivt. Skolen tilfredsstiller alle kravene til å drive skole, vi vet at de gir et skoletilbud med et internasjonalt tilsnitt, og vi vet at det er en skole som ikke tømmer den offentlige skolen for ressurser. Et argument som ofte løftes frem er at skoler som CIS er for ressurssterke foreldregrupper, men det finnes det god dokumentasjon på at ikke er tilfelle, og strengt tatt er det også irrelevant da dette handler om foreldres grunnleggende ønske om å gi sine barn et best mulig utdanningstilbud – og i en kommune som Ullensaker har vi jo som mål at «alle innbyggere skal føle seg ivaretatt slik ordfører har tatt til orde for.

Krydder

Uavhengig av politisk farge bør vi alle være tjent med å legge forholdene til rette, for jobb, skole og trivsel – i kommune vår, og en skole med internasjonalt tilsnitt gir jo bare krydder i skoletilbudet, og sikrer mangfold for oss alle. Situasjonen i dag er at halvparten av dagens barn i CIS Ullensaker, ikke er fra kommunen, men har flyttet hit – takket være skolen. Nå henger alt i luften. Det er ikke muligheter eller mangfold – og viser at praksisen til dagens regime i Ullensaker avviker dramatisk fra honnørordene de bruker i det offentlige ordskiftet.

Tom Staahle, kommunestyremedlem, Ullensaker Frp