En forbedret jordhelsetilstand fører til økt karbonopptak i jorda og bedre avlinger. Landbruket har et enormt potensial for å øke sitt bidrag til bedre klima. Det er et stort potensial for karbonbinding, men fortsatt mange utfordringer som skal løses på veien.

Nå lyser Viken fylkeskommune ut tilskuddsordninger; til innovativt arbeid med jordhelse og karbonbinding i jord og skog og tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Fristen for å søke er 15. februar.

Søk nå!

Vi ønsker å mobilisere aktører for sammen å utvikle landbruket. Jeg oppfordrer derfor kommuner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner, bedriftsnettverk eller grupper av bønder i samarbeid eller andre organisasjoner til å søke på ordningene.

Vi ønsker å styrke verdiskapingen i landbruket og legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving.

Ordningen for innovativt arbeid med jordhelse og karbonbinding er rettet mot forbedret jordhelsetilstand og økt karbonbinding i jord og skog for en mer lønnsom og bærekraftig næring. Det er viktig å styrke anvendt forskning og utprøving innen jordhelse og karbonbinding. Så forskningen omsettes til utprøving og ny praksis hos bonden/skogbrukeren. Generelt ønsker vi å heve kompetanse og forbedre agronomisk praksis i Viken.

Arealpress

Landbruket i Oslo og Viken har 20 prosent av landets dyrkede areal og 14 prosent av den produktive skogen. Det er stort arealpress i Viken, og matjorda vår er en knapp ressurs.

Landbruket står sentralt i FNs bærekraftsmål, som blant annet setter søkelys på at det må produseres mer mat, samtidig som man ivaretar miljøet. Landbruket er en del av løsningen på flere områder, og kan f.eks. bidra til renere vann og jord, økt karbonbinding, fornybar energiproduksjon, og viktige lokale arbeidsplasser.

God jordhelse gir gode avlinger og har også økt evne til å binde karbon og begrense avrenning av næringsstoffer. På denne måten bidrar god jordhelse til klima og miljø og bondens økonomi.

Støttespiller

Viken fylkeskommune ønsker å gå i front og sette et positivt jordløfts-avtrykk for å finne klimavennlige løsninger som sikrer grønn næringsutvikling. Vi har stor tro på at vi oppnår mer gjennom å samkjøre satsing og tiltak i Viken. Vi vil være en støttespiller for alt det gode arbeidet innen jordhelse og karbonbinding som allerede pågår.

Johan Edvard Grimstad (Sp), Fylkesråd for næring og tannhelse, Viken fylkeskommune