Kongsvingerbanens kapasitet er sprengt, og for persontrafikken gjelder dette spesielt i rushet på strekning mellom Fetsund og Oslo. Denne saken er nå aktuell fordi Jernbanedirektoratet har utredet nye muligheter i form av en konsekvensutredning (KVU), som nylig har vært på høring.

Lillestrøm Høyre mener det må gjennomføres betydelige og bærekraftige forbedringer i transportløsningene i kommunen, og Kongsvingerbanen er et veldig viktig virkemiddel. Passasjerer står som sild i tønne i rushet, spesielt mellom Fetsund og Oslo. Mange vegrer seg for å ta banen, eller de unngår banen og benytter bilen i stedet. Dette er verken bra for miljøet eller den enkelte. I forbindelse med kommunens høringssvar har Lillestrøm Høyre derfor satt fokus på at økt kapasitet i rushtiden etableres snarest ved å ta i bruk lengre togsett, slik også Jernbanedirektoratet anbefaler på kort sikt i sitt alternativ K2.3.

Jernbanedirektoratet legger også fram to alternativer for dobbeltspor på «lengre sikt», antakelig tiår fram i tid. Hovedalternativene er helt nytt dobbeltspor fra Leirsund til Sørumsand (alternativ K5.1), eller dobbeltspor i dagens trasé fra Lillestrøm til Kongsvinger (alternativ K3.4). Her er Jernbanedirektoratet klar på at nytt dobbeltspor fra Leirsund til Sørumsand samlet sett er det beste, og i rapporten står det videre at ved dette valget vil «... frigjort kapasitet [på dagens strekning, red.anm.] benyttes til å øke lokaltogtilbudet på strekningen Lillestrøm-Fetsund-Sørumsand…» Jernbanedirektoratet er videre tydelig på at nytt dobbeltspor i eksisterende trasé er klart dårligst samfunnsøkonomisk.

Saken var til behandling i formannskapet 5. februar. Kommunedirektøren innstilte til formannskapet på å følge Jernbanedirektoratets anbefalte alternativer, og understreket viktigheten av enda raskere fremdrift enn antydet fra Jernbanedirektoratet. Høyre ønsket at partiene i kommunen kunne samle seg om en felles høringsuttalelse samsvarende med kommunedirektørens innstilling. Vi mener at vi ved å stå sammen i kommunen kan stå sterkere i påvirkningen av nasjonale myndigheter. Men hva skjedde? Sent på kvelden før møtet i formannskapets møte fikk vi et forslag fra Arbeiderpartiet og Sp om å innstille på alternativ K3.4 som den langsiktige løsningen – bygge dobbeltspor langs eksisterende trase mellom Lillestrøm - Kongsvinger. Dette er altså det alternativet som ifølge Jernbanedirektoratet gir dårligst samfunnsnytte, og som etter vårt syn således vil kunne ha vanskelig for å nå opp i en tid med tøffe prioriteringer i jernbanesektoren. Arbeiderpartiet og Senterpartiets forslag ble dessverre vedtatt. Dette er beklagelig, da helt nytt dobbeltspor fra Leirsund til Sørumsand trolig vil gi raskere forbedringer for passasjerene.

Lillestrøm Høyre vil fremover fokusere på løsninger som gir raske forbedringer i passasjertrafikken på strekningen Lillestrøm - Sørumsand, samtidig som vi har med oss det langsiktige perspektivet som gir best samfunnsnytte. Neste steg i prosessen er fremleggelsen av Nasjonal Transportplan (NTP) som ventes fremlagt våren 2021. Lillestrøm Høyre vil da fortsette arbeidet for raskest mulig å få økt kapasitet på Kongsvingerbanen.

Thomas Langholen, Arne Thorud, kommunestyremedlemmer, Lillestrøm Høyre