Spesielt langs Nedre Rælingsvei og Øvre Rælingsvei, men også på og rundt Løvenstad, er det store utfordringer i rushtidene. Saktegående køer skaper forsinkelser og frustrasjon og bidrar til utslipp av klimagasser og konsentrasjoner av svevestøv.

«Problemveiene» er fylkeskommunens ansvar, men innbyggerne i Rælingen skal være trygge på at kommunens Ap-politikere vil presse på og komme med gode forslag om hva som kan bidra til bedre forhold for alle trafikanter, enten vi snakker om bussbrukere, bilister, syklister eller fotgjengere.

Flere tar bussen

Selv om det de siste årene har pågått nærmest en «stille revolusjon» i busstilbudet i kommunen, er det fortsatt mye som kan gjøres for å få ned bilbruken. Når noe skal ned, må noe annet opp – nemlig: bruk av buss, bruk av sykler med og uten motorer, samt god, gammeldags gange.

Ruter, som står for kollektivtrafikken på vegne av fylkeskommunen, har de siste årene gjort mye bra for å styrke busstilbudet i kommunen. Blant annet:

- Sterk økning av avganger til og fra Enebakk, som kommer oss rælinger til gode. Halvtimesruter dag og kveld, avganger hvert tiende minutt i rushtidene morgen og ettermiddag. Styrkingen av tilbudet har gitt en markant økning i folks bruk av buss.

- Til og fra Blystadlia er tilbudet styrket med hyppigere avganger og leddbusser med ekstra stor kapasitet.

- Langs Øvre Rælingsvei er det etablert rute mellom Fjerdingby og Lillestrøm, et tilbud som er spesielt populært for pendlere og skoleelever.

Må bli enda bedre

Rundkjøringen ved Rælingstunnelen er en av proppene som skaper lange køer. Hver hverdag. Kommunestyret har godkjent en reguleringsplan som innebærer et eget kollektivfelt de siste 275 meterne ned mot rundkjøringen. Dette tiltaket, som skal gjennomføres av fylkeskommunen, vil monne noe, men er ikke nok til at bussene skal få mest mulig hinderfri flyt inn mot Lillestrøm.

Formannskapet har fått informasjon om og stilt seg positive til forsøk som innebærer at biltrafikk lysreguleres og stanses midlertidig i én fil, slik at bussene prioriteres fram. Prosjektet er ikke uten utfordrende sider, ikke minst er det første gang et slikt prosjekt gjennomføres i Norge. Men det er viktig at vi forsøker ulike grep.

I tillegg vil vi i Ap jobbe for at det på sikt kommer et lengre kollektivfelt på strekningen fra den gamle Rælingsbrua og mot Fjerdingby. Poenget er at det ene utelukker ikke det andre – det viktigste tiltaket for å få mer flyt i trafikken, er at enda flere velger buss. Det vil gi en vinn-vinn-situasjon – alle vil komme raskere fram, og alle vil reise på en mer miljøvennlig måte.

Det er også viktig å huske at elbiler, som pr. definisjon er mer miljøvennlig enn bensin- og dieselbiler, tar minst like mye plass og skaper nøyaktig like mye kø som andre kjøretøy. Dessuten viser luftmålinger at elbiler på grunn av vekt og vassere akselerasjon forårsaker mer svevestøv enn det man tidligere har antatt.

Dugnad

Selvsagt er bedre veikapasitet og nye kollektivfelt viktige tiltak for å få bedre framkommelighet. Men dette aleine er ikke tilstrekkelig. Folk må gjøre kloke valg og reise med buss og tog, av hensyn til seg sjøl, andre og miljøet. Både i Rælingen og Enebakk kommer det enda flere innbyggere med behov for å bevege seg spesielt mot Lillestrøm og Oslo.

For Arbeiderpartiet er det viktig å fortsette å jobbe for best mulig kollektive løsninger, altså busstilbud som er tilpasse behovet og så attraktive at folk flest heller velger å reise kollektivt framfor i privatbiler. Avgangene må bli enda flere, rutetilbudet bedre – blant annet må det bli lettere å reise med buss mellom for eksempel Blystadlia og Marikollen. Arbeiderpartiet vil også jobbe for å få tilbake de populære rushtidsavgangene mellom Rælingen og Oslo – i hvert fall inn til Helsfyr. Dette var avganger som var attraktive og bidro til en enklere hverdag for mange.

Vi i Rælingen Arbeiderparti ønsker å jobbe for best mulig fellesskapsløsninger også når det gjelder samferdsel. Med gode busstilbud og gode gang- og sykkelveier gjennom hele kommunen skal forholdene ligge til rette for at det ikke sees på som noe offer å la privatbilen stå. Tvert imot, det å reise kollektivt eller velge sykkel og gange skal være de naturligste og mest selvsagte valgene.

Morten Sjølli, kommunestyrerepresentant, Rælingen Ap