«Rælingen er ikke til salgs!»

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserinnleggRælingen har i overkant av 17.300 innbyggere, og er i norsk målestokk en stor kommune. Og, en veldrevet kommune. Et godt tjenestetilbud, forutsetter et levende lokaldemokrati, hvor nærheten mellom folkevalgte og innbyggerne er avgjørende. Like viktig er måten en velger å organisere leveransen av tjenester på. Arbeiderpartiet har vært i posisjon i Rælingen siden 2003.

Det har vært et politisk mål at fellesskapet skal ta ansvar for det grunnleggende tjenestetilbudet. Både når det fungerer, og ikke minst når tilbudet må justeres og utvikles. Vi har kuttet kostnader og tilpasset investeringsnivået etter inntektsutviklingen. Rælingen har en sunn, men stram økonomi. Det er krevende å foreta knappe prioriteringer, og nært samspill med innbyggerne er en forutsetning.

Vi har gått imot utstrakt konkurranseutsetting. Begrunnelsen er målet om en effektiv forvaltning uten byråkratiet som følger av å konkurranseutsette tjenestene. Vi vi prioritere knappe ressurser mest mulig mot selve tjenesteproduksjonen. Forutsigbarhet for ansatte og brukere er en del av løsningen for god kvalitet i tjenestene. Samtidig har vi lagt til rette for at også private aktører, som eksempelvis i innenfor barnehagesektoren er en del av løsningen. Dette skaper en sunn konkurranse og en fleksibilitet som driver utviklingen av tjenester fremover.

Romerike er et felles bo og arbeidsmarked. Utstrakt samarbeid med andre kommuner er en del av løsningen, når dette er hensiktsmessig.

Rælingen har en slank administrasjon med korte beslutningslinjer, til tross for en relativt stor organisasjon i kommunal sammenheng. En kommunesammenslåing vil kunne redusere antall rådmenn, men i takt med økende størrelse på organisasjonene vil mellomledersjiktet måtte vokse. En viktig oppgave i en kommune er å ivareta rettsikkerhetsprinsipper.

Dette gjør karakteren på en kommunal administrasjon forskjellig, fra eksempelvis en bedrift. Argumenter om at kommunereformen vil redusere administrasjonskostnadene, er derfor svært tynne. Gode ledere vokser ikke på trær, og ved å redusere antall toppledere vil behovet for mellomledere øke drastisk. Å utvikle et godt mellomledernivå i nye store kommuner, kommer til å være svært ressurskrevende. Utviklingen av en organisasjonskultur som gir nødvendig utviklingskraft er også aspekter ved debatten, som ikke har fått fortjent oppmerksomhet.

Mindre enheter har større omstillingsevne, enn store organisasjoner. Det eneste som er sikkert er at kommunene i årene som kommer, vil må utvikle omstillingsevnen i takt med raske samfunnsendringer og økt globalisering. Det er ikke avklart hva som skal være kommunens fremtidige oppgaver.

Rælingen har et klart politisk mål om å bidra til å utvikle Lillestrøm som et sterkt regionssenter på Romerike. Rælingen skal samtidig være en attraktiv bokommune med nærhet til Oslo, Østmarka og Øyeren. Kommunereformen har bidratt til en viktig debatt i Rælingen som har forsterket fokuset på utvikling av tjenestetilbudet.

Det har økt bevisstheten om Rælingen sitt ansvar for å bidra til utvikling på Romerike som attraktiv vekst region. Arealplanlegging og samferdsel er i så måte svært sentrale temaer. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, er et avgjørende styringsverktøy for arealdisponering i regionen. Uavhengig av hvordan kommunekartet ser ut i 2017, så vil dette styringsverktøyet legge føringer på utviklingen.

Hva og hvordan en sammenslåing mellom Skedsmo og Fet skal bidra til i utvikling av tjenestetilbudet, har ikke kommet frem i debatten hittil. De økonomiske konsekvensene fremstår som uklare. Det eneste man sitter igjen med, er at alt skal bli større. Hva denne størrelsen konkret skal bidra med, er det vanskelig å få tak på. Om forhandlingsresultatene hittil er representative for det innbyggerne kan vente seg av utviklingsresultater i tjenestetilbudet, er det all grunn til å være betenkt. Prosessen, slik den fremstår, gir liten grunn til å forvente forutsigbarhet.

Når Sørum innstiller på å vil fortsette forhandlingene med Fet, når Skedsmo sier nei til Sørum men ja til Fet, så er det høyst uklart hvilke retning dette leder i. Flertallet av politikere i Sørum tar nå til orde for å slå seg sammen med Ullensaker. Dette skal sågar skje uten at innbyggerne skal få si sin mening.

Utvikling av arbeidsplasser og næringsliv, forutsetter først og fremst forutsigbarhet. Vekst –og utviklingskraften på Romerike hemmes av kommunereformprosessen.

Rælingen Arbeiderparti gikk til valg på at Rælingen fortsatt skal bestå som egen kommune. Dette standpunktet er tuftet på en lang prosess basert på dialog med innbyggerne siden 2013. Ved valget i 2015 fikk vi en oppslutning på over 59% av stemmene, og vi forholder oss til det mandatet vi er gitt av innbyggerne. Vi er ydmyke for mindretallet som ønsker en rådgivende folkeavstemning. Et enstemmig kommunestyret har derfor gått inn for en rådgivende folkeavstemning 25.april i Rælingen.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags