Ytringsfriheten er en grunnleggende frihet og helt avgjørende for oss som lokalt nyhetsmedium og debattarena. Lokalavisen er og skal være en garantist for at ulike stemmer og synspunkter får slippe til i debatten, uansett bakgrunn og tilgang til ressurser. Det er viktig at flest mulig slipper til og deltar i samfunnsdebatten og engasjerer seg i utviklingen av lokalsamfunnet. For oss som lokalavis er enhver ytring viktig, uavhengig av om vi er enige eller uenige. Ekstra viktig er vår oppgave med å gi plass til dem som ikke på egen hånd er i stand til å nå gjennom i den enorme ytringskakofonien som har veltet inn over oss gjennom nettjenester og sosiale medier.

RB, og de aller fleste andre i vårt land, er sikret en fri og uavhengig rolle i forhold til politiske, økonomiske og religiøse interesser. Et godt regelverk nedfelt i Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten, som vi i RB sammen med våre eiere har sluttet seg til og forpliktet seg på, innebærer at det er vi alene som avgjør hvilke saker som blir skrevet og hvilke synspunkter som blir fremmet.

Mange aktører i samfunnet er opptatt av å få gjennomslag. Det fører i regelen til en mangfoldig samfunnsdebatt og en opplyst offentlig samtale. Den siste tida har det imidlertid blitt klart, at ressurssterke miljøer bruker betydelige miljøer og ressurser på å fordreie sannheten, enten helt eller delvis slik det skjedde i den amerikanske valgkampen. Vi kommer aldri til å godta at kilder med uredelige hensikter får bruke våre kanaler for å fremme egne interesser, og vil fortsette våre aktiviteter for å forhindre dét!

Mediene er selv kommet i søkelyset anklaget for å publisere falske eller partiske nyheter. Vår oppgave er å avsløre falskhet og falske påstander, ikke å formidle det. Vi tar kritikk av oss selv seriøst og behandler den alvorlig, Men vi godtar ikke å bli stemplet som juksemakere. Da sier vi fra.

Vi beskytter retten til å være anonym og kildevernet. Anonymitetsretten er en demokratisk sikkerhetsventil. Det har alltid vært medienes oppgave å kontrollere og korrigere enhver maktutøvelse. Vi skal aldri misbruke kildevernet til å spre falsk informasjon. Men vi skal bevare kildevernet for å kaste lys over prosesser og forhold som de mektige ønsker å holde i mørket.

Det finnes ingen andre enn oss som rapporterer systematisk om det som skjer i våre lokalsamfunn. Den informasjonen vi bringer fram, er avgjørende for at du og alle andre velgere skal ha et best mulig grunnlag når dere skal avgi stemme på valgdagen. Lokalavisa er en viktig bidragsyter til vårt demokrati.

Lokalavisene er selve ryggraden i det norske mediemangfoldet. Med over 220 aviser er de aller fleste kommuner og lokalsamfunn sikret å ha et medium som rapporterer fra det lokalsamfunnet den enkelte lever i og er en del av. Vi må være åpne, rause og redelige i det vi skriver, og ikke misbruke vår posisjon som lokal aleneavis. Vi skal speile hele lokalsamfunnet. Og vi skal være åpne hvilken agenda vi har og hvem vi representerer. Bare på den måten sikrer vi et mangfold av synspunkter, holdninger og meninger.

Les mer om kampanjen #ettminutt her!

Det norske mediemangfoldet er ikke selvsagt. Staten har en grunnlovsfestet plikt til å «legge forholdene til rette for en opplyst offentlig samtale». Derfor er det viktig at vi har offentlig mediestøtteordninger som gjør det mulig å utgi aviser flest mulig steder. Det vi ønsker er at våre politikere utformer en god og langsiktig mediepolitikk som gir oss og de nye internasjonale aktørene like muligheter til å konkurrere. Vi ber også om å få rammevilkår, både økonomiske og politiske, som sikrer at vi i overskuelig framtid er i stand til å ivareta vår viktige oppgave med å bidra til å verne og utvikle demokratiets posisjon og rolle. Hvis ikke vi er i stand til å gjøre dette, står det ingen andre klar til å påta seg oppgaven. Og da vil vi få et ganske annet samfunn.