Jeg vet ikke hvilken bakgrunn Anniken B. J. Nordheim har, men hun har stor tro på at geologene løser dette. Selv har jeg en brukbar utdannelse og vet at geologi er læren om bergartene. Bergartene er forskjellige, men ingen av dem blir kvikke eller flytende.

Les også

Folkets Røst vil ha trygg Glommakryssing

Geoteknikere

Selv har jeg jobbet på Statens vegvesens laboratorium og analysert en rekke jordprøver og målt motstandsdyktigheten i forskjellige bergarter. Har derfor sett hvordan forskjellige jordarter forandrer egenskaper ved vibrasjoner og bevegelser. Noen har ingen eller minimal endring, mens andre meget raskt blir flytende. Analyse og beregning av jordartenes endring ved ytre påvirkning er geoteknikernes fagfelt.

Forståsegpåere

Kommunedelplanen for Glommakryssingen ble behandlet i kommunestyret 9. sept. 2020. Kommunestyret vedtok at alternativ A2 er grunnlaget for det videre planarbeidet. Reguleringsplanarbeidet ble umiddelbart igangsatt og grunnundersøkelsene er utført. Planarbeidet nærmer seg slutten. Hvis det under arbeidet ble avklart at det har vært nødvendig med ytterlige undersøkelser, det være seg geologiske eller geotekniske undersøkelser, så er det utført.

Det er mange forståsegpåere som har meninger om grunnforholdene uten å ha noen forutsetning for sine uttalelser. Hvis vi får overflateutglidninger i vårløsningen og ved store nedbørsmengder, tror mange at det er dårlig grunn. Det er som regel ikke tilfelle. Det er geoteknikerne som er de rette til å vurdere dette.

Stabiliserende tiltak

At grunnen i Sundet-området er ustabil har vært kjent siden Vegvesenet i første halvdel av 1960-tallet planla Komveien. Veien ligger på en ca. 10 m høy fylling over den tidligere Sundevja. Der ble det tatt geotekniske undersøkelser og geoteknikerne beregnet og beskrev nødvendige stabiliserende tiltak. Det har ikke vært noen setninger på veien i ettertid.

Tryggere

Området utenfor veien er fortsatt ustabilt. Nå planlegges det stabiliserende tiltak i stor målestokk. Arbeidenes utførelse beskrives nøye slik at området vil bli langt tryggere når veien er ferdig bygd.