«I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for.» (Rammeplan for barnehagen, del 3: Formål og innhold.)

Det å jobbe i barnehage er mangfoldig, og det krever at vi som fagpersoner har en del møtevirksomhet, både internt og eksternt, i tillegg til andre pålagte arbeidsoppgaver. Barnehagelærere har også en plantid på minst 4 timer som skal tas ut innenfor ordinær arbeidstid på 37,5 time, pr.uke. I plantida skal vi jobbe med å planlegge, dokumentere og vurdere vårt pedagogiske arbeid med barnegruppa. Dette betyr at vi ikke til enhver tid er i direkte arbeid med barna, og at bemanningen blir svekket.

Vi har en lovfesta bemanningsnorm, som vil si at for barn mellom 1 - 3 år så skal det være en voksen pr. 3 barn, og for barn mellom 3-6 år så skal det være 1 voksen pr. 6 barn. Bemanningsnormen gjelder ikke for hele barnehagens åpningstid, så dette vil ramme barnegruppa og det personalet som er igjen på avdelingen når pedagogene er borte, ved pauseavvikling og annet fravær. Den lovfesta bemanningsnormen er altså ikke nok, og barna trenger flere ansatte med relevant faglig kompetanse sammen med seg i hverdagen. De ansatte skal bl.a. avdekke og hjelpe barn med sosiale og emosjonelle vansker, språkvansker, barn med spesielle behov og barn som lever i familier med vold, overgrep og omsorgssvikt.

Det er viktig at det er nok ansatte i barnehagen til å ivareta hensynet til barnets beste. For å klare å oppfylle rammeplanens formål og innhold er det et stort behov for å øke bemanningen i barnehagene.

Økt personaltetthet vil kunne utgjøre mindre belastning på barnehagelærere og fagarbeidere, som igjen kan føre til redusert sykefravær og at de ansatte står lengre i jobb.

Lions Norge har et motto som lyder: Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne». Det er akkurat dette denne saken handler om.

Tone Bakke Enlid, Utdanningsforbundet i Rælingen