Det bygges mye og fortettes voldsomt i deler av Lørenskog kommune. 20. april slo Romerikes blad stort opp: «Skiller seg ut med dårligst luftkvalitet i Norge: – Dette betyr forkortet levetid og redusert helse og livskvalitet for noen av Lørenskogs innbyggere.» Vi leste at MDG’s nasjonale helsepolitiske talsperson er bekymret.

Behovet for mange rimelige boliger og skatteinntekter er Arbeiderpartiets utbyggingsargument. Miljøpartiet De Grønne snakker mest om kjøttfri mandag, miljøgasser og stoppe verdens klimaendringer. Men hvem er opptatt av konsekvenser underveis for lengeboende og nye innbyggerne i Lørenskog?

Til info, du finner oss på den blå-grønne siden av landskapet! Økt luft forurensing, som en konsekvens av sterk befolkningsvekst, burde ikke komme som en overraskelse på noen. I tillegg tok jeg temaet opp med Lørenskogs ordfører Ragnhild Bergheim i et kommunestyremøte allerede i februar 2017.

Stor utbygging gir mye forurensing

Det ble argumentert med: «Lenge før klimagasser som CO2 forandrer klimaet, vil forurensningene gi effekter lokalt. Nitrogendioxide NO2 kommer i vårt område fra eksos og industri. Vedfyring og veitrafikk er ansvarlig for nivåer av svevestøv. Ifølge folkehelse instituttet vil en avstand på 100 meter fra store veier reduseres risikoen med 80%, mens vedfyring er fordelt over større områder.

Vi har ingen målestasjoner i kommunen vår og vet ingen ting om nivåene av forurensing langs hoved veiene. Nye skoler og barnehager foreslås plassert i nærheten av kollektivknutepunkt. Ifølge kommuneplanen skal Lørenskog`s boligvekst håndteres uten økt bilisme, det gjenstår å se om det vil fungere i det virkelige liv. Veinett, bebyggelse, omgivelser og kollektivtilbudet er ikke utformet for å håndtere den den raske innbygger-økningen Lørenskog, og resten av området, er forespeilet.

Stiller ordføreren seg positiv til å vurdere og prioritere oppsetting av målestasjoner slik at vi kan få mer kunnskap, om forurensningsnivåene og utviklingen av disse, i Lørenskog luften?»

Ordføreren var positiv til å vurdere og prioritere oppsetting av målestasjoner. Slik at vi kunne få mer kunnskap om forurensningsnivåene og utviklingen av luften i Lørenskog. Målestasjon på riksvei 159 ved Solheim, ble det positive utfallet i første omgang.Ordføreren la til: «De neste aktuelle stedene for målestasjoner ville være Europavei 6 langs kommunegrensen tett på Lørenskog Stasjonsby og riksvei 163 Lørenskogveien.»

Lørenskog størst innbyggervekst

Dagene gikk og ble til 4 år, en 4-årsperiode hvor Lørenskog var ledende på innbyggervekst. Det har så langt resultert i ca. 5 400 flere innbyggere, som alle er hjertelig velkomne. I 2020 telte vi 42 800 Lørenskoginger. Omtrent samme størrelse som Norges 14.største by, Bodø. Dessverre, slik ordføreren lovet, kom det ingen flere målestasjoner for luftforurensing på disse 4 årene.

Derfor ønskes MDGs Haug, velkommen inn blant alle oss i «bekymrings-klubben» på Lørenskog. Vi er mange på blå-grønn side, som følger med på utviklingen av kommunen og luftkvaliteten. MDG’s Haug burde være ekstra bekymret. Hvorfor? Jo, MDG har sammen med AP hånden på det politiske rattet, både i Lørenskog og i Oslo. Dette er de to eneste kommunene i Norge, som sies å bryte grenseverdiene for svevestøv i 2020.

Så bekymret ble Venstres Eva Næss Karlsen, at hun fremmet en lang rekke tiltak i Klima, Økologi og samferdselsutvalget 4.mai. Hun fikk full støtte av Høyre og Sp.

Rød-grønt nei til forurensingstiltak

Hva skjer så? Hold deg fast nå; forslaget for å bedre luftkvaliteten ble nedstemt av MDG Miljøpartiet De Grønne, SV, Rødt og Arbeiderpartiet. Alt ledet av varaordføreren fra MDG. Begrunnelsen var at vi senere skulle få en sak fra Kommunedirektør Ragnar Christoffersen, og hvor kostbart det ville bli med ekstra utgifter til strakstiltakene. Dette i en kommune hvis totale driftsutgifter beløp seg til mer enn 3 milliarder kroner i 2020. Forstå den den som kan, jeg forstår det ikke.

I RB 11.05.21 sier MDG’s varaordfører han vil drive med politikk, ikke politisk spill. Som 1 av 2 lokalpolitiker i Lørenskog med 100% lønnede stillinger, antok jeg at oppgaven å sørge for politisk handling. Jeg kan ikke se at det har vært tilfellet i denne saken siden 2017.

Politikk er å ville

Med Olof Palme bevingende ord «Politikk er å ville» i tankene, kan ikke dette sees på en annen måte enn at MDG Miljøpartiet De Grønne, SV, Rødt og Arbeiderpartiet ikke vil. Jeg hadde forventet en mer ydmyk holdning, for de daglige prøvelser kommunes innbyggere utsettes for. Det er ikke «bare-bare» å leve i en av landets største vekstkommuner. Målestasjonen for luftforurensing på Riksvei 159 har gitt oss faktakunnskap om at Lørenskog-luften kan være skadelig. Hva om ordførerens lovnader fra 2017 om flere målingsmuligheter, hadde blitt fulgt opp? Det hadde gitt oss et enda bedre faktagrunnlag i dag! Kan vi nå stole på at blå-grønn side endelig blir hørt, og at Venstres liste over strakstiltak tas alvorlig? Høyre er krystallklare på at Lørenskogs innbyggere har ventet lenge nok.

Monica O. Oseberg (H), Lørenskog