LSKs anke til NFF

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Sanksjonssak 10/2019 – Lillestrøm SK - anke

1. Innledning

Vi viser til Doms- og sanksjonsutvalgets beslutning i ovennevnte sak av 12. juli 2019 og anker med dette over beslutningen.

Da utvalgets beslutning ble fattet midt i ferien sendes det kun inn foreløpig kortfattet anke som vil bli utfylt når undertegnede kommer hjem fra ferien til uken.

Ankefristen er sju dager fra mottak av vedtaket. Anken er således rettidig.

Ankegebyret er betalt fra undertegnedes konto, jf. vedlagte kvittering.

2. Kort om beslutningen

Norges Fotballforbund, Doms- og sanksjonsutvalget traff 12. juli 2019 følgende beslutning:

«Med hjemmel i NFFs lov § 11-5, jf. reaksjonsreglementet § 3-2 (2) ilegges Lillestrøm SK i medhold av NFFs lov § 11-6 (1) bokstav b), en bot på NOK 30 000 for brudd på NFFs lov § 11-5, jf. kampreglementet § 12 (1) og punkt 12.2, jf. 1-14 i turneringsbestemmelsene for Eliteserien 2019».

Doms- og sanksjonsutvalget viser til «kampreglementet § 12 (1). Vi antar at utvalget mener kampreglementets § 12-1 (1) og kravet om at bortelaget skal «reise så tidlig at laget er fremme i god tid før kampen».

Videre anfører utvalget at det foreligger et brudd på turneringsbestemmelsene punkt 12.2 ved at LSK ikke var på Consto Arena kl. 15:00 – mao. tre timer før kampstart.

3. Nærmere om anken

3.1 Det foreligger ikke brudd på kampreglementet § 12-1 (1)

Det bestrides at det foreligger brudd på § 12-1.

Kampreglementet gjelder «alle kamper og konkurranser som organiseres av NFF», og regelverket må derfor tolkes på samme måte uansett hvilke kamper som vurderes.

Turneringsreglementet skal ev. hensynta ulike krav ved de forskjellige «turneringene», jf. mer om dette under punkt 3.2 nedenfor.

§ 12-1 krever ikke mer enn at bortelaget skal «reise så tidlig at laget er fremme i god tid før kampen». Det fremkommer imidlertid av de påfølgende ledd at bestemmelsen skal forstås slik at den ikke krever mer enn at laget må dra så tidlig at det under normale omstendigheter må forventes å komme frem i tide.

Bestemmelsen gjelder som nevnt generelt for alle fotballkamper i regi av NFF, og der er uforståelig at utvalget kan mene at det er grunnlag for å sanksjonere brudd på bestemmelsen der et lag drar 3 timer og ett kvarter før kampstart og forventet kjøretid er en drøy time.

3.2 Det foreligger ikke sanksjonerbart brudd på turneringsbestemmelsen punkt 12.2

Det foreligger objektivt sett et brudd på turneringsbestemmelsen punkt 12.2 ved at LSK ikke var på Consto Arena kl. 15:00.

Vi registreres at bestemmelsen står der, men den praktiseres ikke. Det er ingen praksis for at eliteserielag på Østlandet møter på kampstedet tre timer før kampstart når de reiser med buss. Som vedlegg 4 til de samme turneringsbestemmelsene viser, er det utviklet en fast mal for avvikling av eliteseriekamper, og i den samme malen forutsettes det at lagene ankommer halvannen time før kampstart – noe alle eliteserielag forholder seg til.

Vi har arrangert eliteseriekamper på Åråsen i snart 45 år, og vi kan ikke huske at bortelaget noen gang har møtt opp tre timer før kampstart. Det er også et spørsmål om hvordan bortelaget skulle ha vært tatt imot, hvilke fasiliteter det hadde krav på osv. Vi vil påstå at det ville vært upraktisk ikke bare for LSK, men også for MIF, dersom vi hadde ankommet Consto Arena kl. 15:00. Hvor skulle vi ha gjort av oss de neste timene. Skulle vi ha sittet i bussen eller i garderoben, ev. på nærmeste gatekjøkken?

Realiteten er at LSK forut for kampen mot MIF forholdt seg på samme måte som alle andre østlandslag gjør når de reiser med buss til bortekamper. Vi regnet god tid til å rekke frem halvannen time før kamp. Det spesielle denne dagen var at bussreisen pga. to ulykker tok vesentlig lenger tid - i alle fall halvannen time – enn reisen tar selv med mye trafikk.

LSKs opptreden er helt i tråd med den praksis som så vidt vi vet følges av østlandslag hver eneste helg. Dersom LSK sanksjoneres for ikke å ha vært i Mjøndalen kl. 15:00, er det vanskelig å skjønne annet enn at en rekke eliteserielag må sanksjoneres hver eneste helg.

For å understreke ovennevnte praktisering av turneringsreglementet vises det til turneringsreglementet punkt 12.3 og kravet om at «Ved de to siste serierundene forplikter reisende lag seg til å være på kampstedet senest dagen før kampen». Dette innebærer at MIF skal bo på hotell Bekkestua i serierunde 29, og at VIF skal bo på hotell i Mjøndalen i serierunde 30.

4. Avslutning

I beslutningen fra Doms- og sanksjonsutvalget fremkommer følgende:

«Utvalget tiltrer de synspunkter som Påtalenemnda har anført når det gjelder alvorligheten av det beskrevne forhold. Hensynet til sikring av like konkurransevilkår og fair play tilsier at det er viktig å reagere strengt på denne typen overtredelser. Det er videre viktig at det reageres mot slike overtredelser av hensyn til regelverkets preventive effekt og viktigheten av at gjeldende regelverk til enhver tid respekteres og overholdes. Dersom man ikke skulle slått ned mot slike overtredelser, ville avviklingen av seriespillet blitt vesentlig vanskeliggjort og man vil potensielt risikere at klubbene bevisst begynner å fravike regelverket».

Denne saken har ingenting med «sikring av like konkurransevilkår og fair play» å gjøre. Dette er kun en sak hvor flere uheldige omstendigheter medførte en forsinkelse.

Det er ingen grunn til å sanksjonere LSK for denne forsinkelsen.

Anken fremmes ikke kun av hensyn til vår klubb, men også for andre eliteserieklubber er det viktig å få en avklaring på hvilke forventninger NFF har. Det er på det rene at denne avgjørelsen, om den blir stående, vil måtte medføre endringer i etablert praksis.

LSK ber om at beslutningen omgjøres.

***

Som nevnt innledningsvis vil anken bli ytterligere utfylt til uken.

Med hilsen

Morten Kokkim

Styreleder i Lillestrøm Sportsklubb

Artikkeltags