Gå til sidens hovedinnhold

Lovbrudd av politisk ledelse i Nannestad

Leserinnlegg

Ap, Sp og Nannestad Bygdeliste bryter opplæringsloven og gjør et lovbrudd mot barn og unge i Nannestad. Dette er kritikkverdig!

Siden 2019 har norske kommuner vært forpliktet gjennom opplæringslovens krav til å tilby leirskoleopphold gratis, dette har tidligere vært oppe til politisk behandling uten at det har fått tilslutning. Nå brytes loven på nytt av den samme politiske ledelsen i Nannestad.

Oppvekst- og kulturutvalget og Formannskapet skulle hhv. 15.03 og 17.03 behandle en åpenbar naturlig sak - leirskolefinansiering, i begge møter ble saken utsatt og begrunnelsen kan ikke oppfattes å være annet enn et lovbrudd som berører barn og unge i Nannestad. Har politikerne glemt at de er skoleeier og skal følge opplæringsloven?

Nå kan det sikkert være fristende å hevde at dette innlegget er skrevet av gruppeleder i Høyre, men ettersom saken kom på bakgrunn av initiativ fra undertegnede i kraft av å være FAU leder ved Maura skole, har jeg i den politiske prosess rettmessig meldt meg inhabil og derfor ikke tatt del i denne politiske behandling. Flere roller i samfunnet må være lov, også i Nannestad!

Maura skole har i en årrekke gjennomført leirskoleopphold ved Fevik Maritime Leirskole i Grimstad for 6. eller 7. klasse. Kostnad pr. elev har for opphold og transport utgjort kr. 3.150,- (tallgrunnlag: leirskolegjennomføring 2020), kommunens /statens bidrag er kr. 1.040,- pr. elev. Det betyr at finansieringen har vært avhengig av foreldrefinansiering på kr. 2.110,- pr. elev. Dette er i strid med opplæringsloven § 13-7b som sier at kommunen som en del av grunnskoleopplæringen skal tilby elevene leirskoleopphold eller annen skoletur med minst tre sammenhengende overnattinger.

Det sier seg selv at kr. 1.040,- pr. elev ikke er tilstrekkelig for tre sammenhengende overnattinger. I tillegg skal en del av aktivitetene på turen være opplæring og omfanget av opplæringen skal være tilsvarende det omfanget elevene ville hatt dersom de i stedet var på skolen.

Leirskoleopphold må bookes tidlig, allerede på et tidspunkt hvor elevene går på 1. trinn. Praksis ved Maura skole har vært avreise mandag og hjemkomst fredag, hvilket betyr fire sammenhengende overnattinger. Dette er gjort etter avtale med foreldre allerede på 1. trinn og det har vært enighet blant foreldrene at det allerede fra 1. trinn blir bygget opp en økonomisk trinnkasse til å finansiere leirskoleoppholdet, både fordi oppholdet har lenger varighet og på ingen måte kan bli fullfinansiert med dagens kommunale /statlige bidrag på kr. 1.040,- pr. elev.

Grunnet covid-19 situasjonen har det for 2020 og for første ½-år 2021 ikke vært mulig å gjennomføre noen inntektsinnbringende aktiviteter, og i mangel av andre kompensasjonsordninger ble det søkt Nannestad kommune om økonomisk støtte på kr. 157.500,-
FAU Maura skole hadde en god dialog med Ordfører og gleden var derfor stor da Kommunedirektøren fremla en helt naturlig sak om fullfinansiering av leirskoleopphold som samsvarte med følgende e-post fra Ordfører til Virksomhetsleder skole med kopi til samtlige rektorer og FAU ved alle barneskoler:

«Jeg har mottatt henvendelser om finansiering av leirskoleopphold i 2021. Skolene har for 2021 angivelig bestilt leirskoleopphold som både i varighet og kostnad, går ut over statlige krav og statlig finansiering.

FAU Maura melder at de på grunn av koronapandemien ikke har kunnet skaffe til veie midler for finansiering av mellomlegget mellom statlig tilskudd og reell kostnad. Jeg vil tro at bildet er gjennomgående ganske likt på alle skolene og at vi derfor bør finne fram til felles løsninger.

Jeg har avtalte defor med kommunedirektør og økonomisjef at det ble lagt fram en sak for formannskapet 17. mars, med sikte på at kommunen fullfinansierer leirskoleoppholdene i 2021.

Vi er også enige om at det snarlig må legges fram en sak som avklarer omfang og finansiering av leirskoleopphold i et lengre perspektiv.

Saken ble fremlagt av kommunedirektør i oppvekst- og kulturutvalget og formannskapet, begge steder ble saken utsatt med bakgrunn i forslag fra Ap, Sp og Nannestad Bygdeliste. Dette er ikke bare lite forutsigbart, men kritikkverdig!

Kjære Nannestad kommune og ordfører, regningen for leirskoleoppholdet skal betales av kommunen, koste hva det koste vil – alt annet er lite forutsigbart og et lovbrudd mot barn og unge!

Kommentarer til denne saken