Det var et enstemmig kommunestyre som nylig valgte nye medlemmer, varamedlemmer og leder til forliksrådet for perioden 1.1.2017-31.12.2020.

Disse ble valgt

Disse ble valgt til medlemmer av rådet kommende fireårsperiode:

Sverre Bugge (Ap, leder), Gunvor Ruud og Marie Oppegaard (Frp).

Som varamedlemmer ble disse valgt:

Åshild Bjørnstad (Ap), Kai Øivind Brenden (LiV) og Line Berger Sørli (H).

Fakta

  • Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker. Det er både meklingsinstans og domstol. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning og kan eventuelt tvangsfullbyrdes hos namsmannen.
  • Alle kommuner har forliksråd. Forliksrådet består av tre lekfolk og like mange varamedlemmer, som velges blant kommunenes innbyggere for fire år om gangen.
  • Forliksrådets sekretariatsoppgaver ivaretas av politiet som en sivil oppgave. I lensmannsdistrikt er lensmannen sekretær, i politidistrikt er det politistasjonssjefen og i namsfogddistrikt er det namsfogden som utfører sekretariatsoppgavene.

Kilde: regjeringen.no