Slik oppsummerer rektor Bjørg Wang Benterud gevinsten barneskolen har høstet etter at Fylkesmannen i Oslo og Akershus i fjor gjennomførte tilsyn på skolen.

Ulverud var en av 99 skoler i landet der fylkesmennene sjekket elevenes psykososiale miljø.

På Romerike var det slik tilsyn også på Li ungdomsskole i Nittedal samt barneskolene Vilberg og Dal i Eidsvoll.

Plikter å reagere

Tilsynene endte med i alt 235 brudd på lover og regler knyttet til mobbing og elevenes ve og vel. Innen 10. mars skal alle skolene ha gitt en egenerklæring der de forsikrer at lovbruddene er lukket.

På Ulverud har de måttet jobbe med å bedre systemene sine. Blant annet må skolen dokumentere at det fins skriftlige rutiner som sikrer at ansatte griper inn mot overgrep, kalt handlingsplikten.

Tydeligere praksis

Ansatte skal i så måte ha en felles oppfatning av hvor terskelen går for å varsle og gripe inn mot mobbing.

– Har disse kravene endt i en arbeidskrevende papirmølle?

– Det er klart at dette medfører mye papirarbeid, men jeg ser at opp mot foresattes rettigheter er det nødvendig med slike tiltak.

– Gir tiltakene et bedre skolemiljø?

– Ikke umiddelbart. I personalet har vi brukt tid på å sette begrepet krenkende adferd på dagsordenen. Det har gitt en bevissthet som vil resulterte i en tydeliggjort praksis. Den gjør at vi ikke overser problemene, men forholder oss aktivt til dem, understreker Bjørg Wang Benterud.