– For befolkningen på Øvre Romerike innebærer dette i klartekst at de ikke lenger vil bli innlagt på Stensby dersom de blir akutt syke, slår administrerende direktør Erik Kreyberg Normann ved Akershus Universitetssykehus fast.

Ledelsen ved Ahus la fredag fram sine forslag til innsparinger i 2008. Budsjettforslaget skal behandles i et ekstraordinært styremøte tirsdag.

Må spare 223 mill.

Normann legger ikke skjul på at sykehuset står overfor betydelige utfordringer.

– Omleggingene vi står overfor vil bli krevende for de ansatte, ikke minst fordi det er så mye annet vi skal gjøre samtidig. Men vi har lagt fram et ansvarlig budsjett som opprettholder sykehusets lovpålagte funksjoner, forsikrer Ahus-direktøren.

Sykehuset har operert med ulike tall for hvor mye som må kuttes. Ved årsskiftet lå det an til en innsparing på 273 millioner kroner i 2008, men i forslaget som nå ligger på bordet, er de økonomiske utfordringene endelig tallfestet til 223 millioner kroner.

Av dette utgjør en forventet gevinstrealisering i det nye sykehuset 24,4 millioner, mens to foreslåtte tiltakspakker beløper seg til rundt 131,5 millioner.

Det er ikke foreslått tiltak for å dekke inn 91,4 millioner i ekstraordinære utgifter knyttet til at Nye Ahus tas i bruk.

– Vi er i dialog med Helse Sør-Øst om dette, og regner med at det løser seg, sier Normann.

41 færre senger

De foreslåtte kuttene går hardest utover Stensby sykehus. Her skal til sammen 22,5 millioner spares inn i inneværende år, noe som vil gi en helårseffekt på 39,9 millioner. Dette er tiltakene som foreslås:

Øyeblikkelig hjelp-aktivitet innen indremedisin avvikles og overføres til Nordbyhagen – med virkning fra 5. mai for alvorlig hjerte- og lungesyke og fra 2. juni for den øvrige virksomheten.

Alle legehjemler flyttes til Nordbyhagen, og den dagkirurgiske aktiviteten overflyttes til Nordbyhagen fra 14. april.

Tilpasning innen laboratoriemedisin, bildediagnostikk og service og teknikk.

Endringene innebærer en reduksjon på 22 kirurgiske senger i femdøgnspost, 10 kirurgiske dagsenger og ni senger i fellesovervåkningen ved Stensby – altså en netto reduksjon på 41 senger.

Øre-nese-hals-aktiviteten opprettholdes inntil videre, og det opprettes en forsterket, spesialisert korttidsenhet på 25 indremedisinske senger som i sin helhet vil bli drevet av Ahus.

– Til å leve med

– Jeg skjønner at dette skaper irritasjon blant befolkningen på Øvre Romerike og at det er smertefullt for de ansatte ved Stensby – ikke minst fordi jeg for bare kort tid siden ga helt andre signaler. Men det var ikke mulig da å gi noe annet svar, sier Erik Kreyberg Normann.

– Likevel mener jeg dette er til å leve med for alle parter, og det er altså i tråd med det vi uansett ønsket å utvikle Stensby til på sikt, i samarbeid med kommunene på Øvre Romerike, sier Ahus-direktøren.

Færre ansatte

For Ahus' del blir det innsparingstiltak i en rekke avdelinger, og aller mest i divisjon for sykepleie (DFS) og kirurgisk divisjon, som må kutte med henholdsvis 21,6 og 18 millioner kroner i løpet av året.

Innsparingstiltakene vil også få personalmessige konsekvenser i form av både endret personalbehov, nedbemanning og overtallighet, men Ahus-ledelsen har foreløpig ikke tallfestet hvor mange ansatte dette vil berøre.

– Jeg føler et sterkt behov for å gå skikkelig gjennom bemanningen sammen med de tillitsvalgte, ikke minst for å se dette i sammenheng med de 190 millioner kronene vi bruker på overtid, ekstravakter og innleid hjelp i løpet av året. Vi kan selvfølgelig ikke klare oss uten denne ekstra innsatsen, men utfordringen er å finne den optimale balansen, sier Erik Kreyberg Normann til Romerikes Blad.