– Det er kommet til den absolutte nedre grense for hva jeg kan karakterisere som forsvarlig virksomhet.

Det skriver overlege Asbjørn Restan ved Akuttpsykiatrisk avdeling på Ahus i et brev til Helsetilsynet i Oslo og Akershus. I brevet forteller overlegen at to pasienter som var blitt innlagt med suicidale problemer måtte skrives ut for tidlig for å gjøre plass til nye pasienter ved akuttavdelingen.

Få dager etter denne hendelsen måtte akuttavdelingen ta i bruk dagligstuene og dessuten legge flere pasienter på samme rom for å få plass til alle innleggelsene.

Ulovlig overtid

Akuttpsykiatrisk avdeling har ikke anledning til å avvise pasienter. Dette har ført til et overbelegg på 30 til 50 prosent på akuttpsykiatrisk avdeling.

– Den langvarige belastningen har ført til at jeg er i ferd med å bli mentalt utslitt, forteller Restan.

Nå er både Helsetilsynet og Arbeidstilsynet involvert i saken.

Arbeidstilsynet har påpekt at det store overbelegget på akuttpsykiatrisk avdeling også får konsekvenser for de ansatte. Tilsynet ga Ahus en frist til 1. desember med å få ordnet opp i problemet, men den fristen klarte ikke sykehuset å overholde. I et brev til Arbeidstilsynet forklarer administrerende direktør at sykehuset nå har satt i gang en risikoanalyse av arbeidsforholdene ved akuttpsykiatrisk avdeling og at en del tiltak er satt i gang, men at en ny risikovurdering skal gjennomføres i løpet av våren, slik at en fullstendig rapport ikke vil foreligge før i juli 2006. I det arbeidet som er gjort hittil er det avdekket at overbelegget har ført til at ansatte ved avdelingen ikke får nok hviletid, og at ansatte har jobbet ulovlig overtid. Overbelegget har også ført til en større fare for at ansatte blir utsatt for vold og trusler. I den forbindelse er sykehuset i ferd med å etablere en ordning hvor ansatte kan få hjelp av psykolog hvis de har behov for det.

Tiltak hjelper ikke

Det var like etter jul i fjor at problemene med overbelegg ved akuttpsykiatrisk avdeling begynte å melde seg. I mai toppet det seg og Helsetilsynet gikk da inn og så på saken og krevde at Ahus ryddet opp.

I et brev til Helsetilsynet skriver ledelsen ved Ahus at de har satt i gang flere tiltak for å få bukt med problemene det siste halve året, men sykehuset innrømmer at tiltakene ikke har hatt en tilfredsstillende effekt. Helsetilsynet mottok brevet fra Ahus like før julehelgen, og lover at de vil ta opp saken allerede første uken i januar.

– Vi har registrert henvendelsen fra sykehuset. Vi er ikke komfortabel med situasjonen ved akuttpsykiatrisk avdeling, så vi kommer til å be om et møte med Ahus i denne saken, sier assisterende fylkeslege Ketil Kongelstad ved fylkeslegens kontor og Helsetilsynet i Oslo og Akershus.