Forrige uke gikk formannskapet i Lørenskog enstemmig inn for forslaget om videre utredning og planlegging av Ahusbanen, som er utarbeidet av Oslo kommune, Lørenskog kommune, Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Ruter i samarbeid.

Mandag kveld vedtok fylkesutvalget at utredningen om konseptvalg skal settes i gang.

Forslaget legger opp til at traseen skal være ferdig regulert innen høsten 2017. Og i løpet av høsten skal det utarbeides en prosjektplan for arbeidet med en konseptvalgsutredning (KVU). Denne skal på sin side være ferdig i mai 2015.

Analyser

I konseptvalgutredning analyseres transportbehov og andre samfunnsbehov og det vurderes ulike prinsipielle måter å løse behovene på.

– En konseptvalgutredning er nødvendig for en grundig oppstart av Ahusbane-prosjektet, som kan få fram alle relevante forhold som vil kreve spesiell oppmerksomhet. På denne måten vil man kunne spare tid senere i prosess en. Ikke minst vil dette være til stor nytte ved senere politiske behandlinger av prosjektet, skriver fylkeskommunen på sine hjemmesider.

Ruter AS får oppdraget med å utarbeide en konseptvalgutredning med en tilhørende kvalitetssikring av utredningen.

Lillestrøm neste fase

Utredningen skal strekke seg fra og med nordre del av Groruddalen til Lørenskog, og må samtidig se på tilknytning til T-banenettet i Oslo og mulige trafikkløsninger til Skedsmo kommune.

– Det ligger i kortene at man også skal vurdere valg av trasé, men i praksis vil nok det arbeidet som allerede er gjort når det gjelder trasévalg veie tungt, tror kommunalsjef for teknisk sektor i Lørenskog kommune, Erlend Eggum.

– Vi har allerede fått beskjed av fylkeskommunen om å båndlegge traseen, og er i gang med det arbeidet, legger han til.

En forlengelse av Ahus-banen til Lillestrøm ligger ikke inne i utredningen, men den skal «se konseptet i en bredere sammenheng enn bare bane til Ahus.»

– Ahus er første etappe, men man skal ha et perspektiv på hvordan banen eventuelt kan forlenges til Lillestrøm – og iallfall ikke låse denne muligheten, sier Eggum.

Minst 2,5 milliarder

Forlengelsen av Furusetbanen fra Ellingsrud til Ahus ble i 2010 beregnet å koste 2,5 milliarder kroner totalt.

I Oslopakke 3 er det satt av 50 prosent finansiering av bane til Ahus etter avtale mellom partene i 2012. Dette utgjør til sammen 1.279 millioner kroner, fordelt på 308 millioner i perioden 2018–2023 og ytterligere 971 millioner i perioden 2024–2027.

Det forutsettes at 1,2 milliarder kroner dekkes fra annen finansiering. I praksis innebærer dette statlig finansiering som må avklares gjennom Nasjonal transportplan (NTP). Ahus-banen er ikke inne i gjeldende NTP for perioden 2014–2023.

Det er derfor sentralt at alle nødvendige planavklaringer er på plass før neste rullering av Nasjonal transportplan fra 2018.

– Målet er å lage en plan som er så konkret at den kan finansieres i neste Nasjonal transportplan fra 2018, sa fylkesordfører Nils Aage Jegstad til Romerikes Blad 24. august.