2011 har vært et tøft år for sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir.

Utfordringene fortsetter trolig til neste år.

Styret ved Akershus Universitetssykehus skal behandle budsjettet for 2012 fredag, og det er allerede klart at budsjettene må barberes med 340 millioner kroner av et totalbudsjett på nærmere sju milliarder.

– Vi bruker i år mer penger enn vi har fått tildelt av staten. Budsjettet for 2012 må dermed reduseres tilsvarende for at sykehusdriften skal gå i økonomisk balanse ved utgangen av 2012, sier Gunnlaugsdottir.

Skal effektiviseres

Lavere rammer fra Helse Sør Øst tilsvarende 140 millioner, nye oppgaver som er pålagt sykehuset tilsvarende 70 millioner, og eget merforbruk ved Ahus tilsvarende 130 millioner er årsaken til kuttet som nå må komme.

Samtlige funksjoner ved sykehuset skal effektiviseres mellom fire og fem prosent. Forskning skjermes imidlertid for budsjettkutt, mens også pasientbehandlingen skal skjermes for kutt så langt det lar seg gjøre.

Driften på Ahus vil også neste år påvirkes av at opptaksområdet er utvidet.

Det er imidlertid på det rene at bemanningen vil måtte reduseres.

Direktøren utelukker ikke nedbemanning i enkelte avdelinger, men håper å klare det med naturlig avganger og ikke oppsigelser.

– Vi jobber kontinuerlig med å få bedre driften slik at det blir færre korridorpasienter ved sykehuset og bedre arbeidsforhold for våre ansatte. Vi vil i 2012 se på pasientflyten i hele sykehuset og hvordan den kan forbedres, inkl. akuttmottaket sier hun.

– Belastning fortsatt høy

Innsparingene skal skje til tross for at sykehuset har gått 10 millioner kroner i underskudd hver eneste måned dette året.

– Det er helt klart at dette blir krevende, særlig på kort sikt. Samtidig er de økonomiske rammene til sykehusene gitt oss av politikerne gjennom statsbudsjettet. Vi er fullstendig klar over at det er områder på sykehuset hvor belastningen på personellet fortsatt er svært høy. Da sier det seg selv at løsningen ikke er å løpe fortere, sier hun.

Ahus kan derfor måtte prioritere bort enkelte tjenester som leveres per i dag.

Det er Stortinget som bestemmer hvor mye penger som skal brukes på sykehustjenester i Norge. Inntektene fordeles til de regionale helseforetakene.

Om Ahus ikke klarer å holde budsjettet, så kan det gå utover framtidige investeringer.

– Går vi 75 millioner i underskudd har vi ikke en eneste krone til investeringer. Nye utviklingskrav vil dessuten som resultat av den regionale finansieringsmodellen komme også for 2013 og 2014. Gjør vi ikke jobben nå så forskyver vi bare problemet. Det vil ingen være tjent med, sier Gunnlaugsdottir.

Dette påvirker budsjettet

Grunnen til en strammere økonomi på Ahus er sammensatt, men det er ifølge sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir i hovedsak fire områder som påvirker budsjettkuttene.

  • For det første innfører Helse Sør-Øst en ny inntektsmodell, basert på vedtak i Stortinget. For Ahus betyr det mindre penger til somatikk og en økning til psykisk helsevern.
  • For det andre vil utvidelsen av opptaksområdet påvirke sykehuset videre. Ahus har rett og slett flere oppgaver å løse.
  • For det tredje skal samhandlingsreformen innføres. Det flytter oppgaver fra Ahus til kommunene.
  • Det fjerde området gjelder investeringer. Investeringsutvalget ved Ahus har fått meldt inn et investeringsbehov på 200 millioner kroner neste år. I budsjettet er det lagt opp til investeringer for 100 millioner kroner.

Investeringsutvalget ved Ahus har prioritert bygg, medisinsk teknisk utstyr og IKT. Den største investeringsområdet er bygg med prosjekter som utvidet akuttmottak, prosjektering av nye psykiatribygg, utvidelse av prøvemottaket, ombygging til nevrologisk poliklinikk og nye dagarealer.