Først med privat psykiatriklinikk

Artikkelen er over 13 år gammel

Denne høsten åpnes landets første private psykiatriske poliklinikk i Lillestrøm. Den har fått navnet Ressursklinikken.

DEL

Initiativtakerne bak Ressursklinikken er psykiaterne Leif Roar Falkum, Thor Kvakkestad og Shahram Shaygani.

Ressursklinikken blir landets første private psykiatriske poliklinikk. Falkum mener det er en naturlig utvikling at også psykiatriske pasienter tilbys private alternativer, når så godt som alle andre lidelser har private alternativer.

– Den nye pasientrettighetsloven gir mange pasienter rett til nødvendig helsehjelp, som skal ytes innen rimelig frist. Dermed har psykiatriske pasienter fått langt større rettigheter enn de hadde tidligere. Hvis det offentlige ikke klarer å holde fristene, er Rikstrygdeverket forpliktet til å skaffe hjelp. Private hjelpetilbud skal benyttes når det offentlige ikke er i stand til å gi hjelp innen fristens utløp, forteller han.

40 års erfaring

De tre psykiaterne har til sammen 40 års erfaring i yrket. Leif Roar Falkum er styreleder for den nye klinikken, som skal behandle psykiske lidelser på spesialistnivå.

Han har arbeidet som overlege ved Psykiatrisk avdeling ved Ahus i 20 år, men har i over ti år også vært tilknyttet Toppidrettsentret som idrettspsykologisk konsulent for toppidrettsutøvere. Siden 1998 har han vært avdelingsoverlege og avdelingssjef ved Lillestrømklinikken DPS.

Thor Kvakkestad har arbeidet innenfor psykiatrien siden 1993, og han har flere års erfaring fra arbeid ved akuttpsykiatrisk avdeling ved Ahus. De siste årene har han arbeidet ved Lillestrømklinikken, både ved allmennpsykiatrisk poliklinikk og som leder av Seksjon for tidlig intervensjon og rehabilitering (TIRe).

Shahram Shaygani er spesialist i psykiatri og har vært overlege på Ahus. De siste årene har Shaygani vært overlege og leder ved psykoseteamet på Lillestrømklinikken.

Stor etterspørsel

De tre psykiaterne er ikke fremmede for å åpne et privat psykiatrisk sykehus, som i så fall også vil bli det første i sitt slag i landet.

– Er det et behov for et større psykiatrisk tilbud på Romerike?

– Det er en betydelig underdekning av psykiatriske tjenester på Romerike. Dette har vært situasjonen i flere år. Selv om det har skjedd mye positivt har Romerike et dårligere utbygd psykiatritilbud enn andre deler av landet, sier Falkum.

Klinikken søker derfor i disse dager etter psykologspesialister, psykologer og psykiatriske sykepleiere for å få komplettert behandlingstilbudet.

Artikkeltags