I den ferske tilsynsrapporten fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus avdekkes åtte avvik og fire merknader, som kan gå over til å bli avvik dersom de ikke rettes opp.

Utdanningsdirektør Bjørg Ølstad ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klar på at når skolen ikke følger lover og regler, så kan det gå ut over elevene og kvaliteten på undervisningen.

– Det er vanskelig å si hvor mye avvikene, som er lovbrudd, går ut over elever og undervisning. Men lover og forskrifter skal henge sammen med læreplaner og pedagogisk praksis i klasserommet. Dersom dette ikke henger sammen kan det naturligvis få konsekvenser, sier Ølstad til Romerikes Blad.

Høye lederutgifter

Avvikene i tilsynsrapporten dreier seg blant annet om følgende:

Offentlige tilskudd kommer ikke elevene tilstrekkelig til gode, blant annet har utgifter til daglig ledelse vært svært høye og ansatte har fått låne penger av skolen

Undervisningspersonale som ikke fyller kompetansekravene er ansatt for lengre tid enn ett år

Manglende innkalling av representanter med rett til å delta i styremøter

Systemet for gjennomføring og oppfølging av nasjonale kvalitetsvurderinger er ikke forsvarlig

Skolen krever betaling for turer som er del av opplæringen

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2006 ble ikke oversendt Fylkesmannen innen fristen 1. juni 2007

Utdanningsdirektøren ønsker ikke å gradere alvorligheten i de åtte ulike avvikene.

– Lovbrudd er lovbrudd. Steinerskolen må følge norske lover og forskrifter på lik linje med andre skoler i Norge, sier Ølstad.

Skolen har fått frist på seg til 1. april 2008 for å komme med en plan til Fylkesmannen over hvordan de skal lukke avvikene.

Ser alvoret

Styreleder Geir Chr. Nielsen ved Steinerskolen i Lørenskog ser alvorlig på avvikene.

– Vi har tatt konsekvensen av at Fylkesmannen har påpekt flere lovbrudd. Derfor har styret gjennomgått rapporten og sett hva vi kan gjøre for å rette opp avvikene. Planene for dette vil sendes Fylkesmannen innen fristen 1. april, sier han.

Nielsen forklarer at flere av avvikene ligger tilbake i tid, og allerede er rettet opp.

– Høye utgifter til daglig ledelse skyldes at det fra januar til august i 2006 ble leid inn en konsulent, som følge av at daglig leder hadde trukket seg. Konsulenten kostet skolen 860.000 kroner, et beløp som holdt på å knekke skolens økonomi. Og lånet, begrenset til en månedslønn, ble gitt til en ansatt som hjelp i en akuttsituasjon. Vi låner ikke lenger ut penger, sier han.

Videre forteller styrelederen at styret skal lage rutiner for møteinnkallelse som sendes til alle med rett til å delta, og at skolen vil se på alternative løsninger for å finansiere skoleturer uten å belaste foreldrene. Han forsikrer også om at den nasjonale kvalitetsvurderingen, Elevundersøkelsen, vil gjennomføres våren 2008.