– Mye tyder på at Eilert Sundt barnehjem aldri hadde den nødvendige godkjennelsen fra departementet, sier Håkon Laugerud, som er Aslak Jensens advokat. Ifølge Barnevernsloven av 1953 skulle alle barnevernsinstitusjoner ha godkjenning av departementet.

Romerikes Blad fortalte tirsdag om Aslak Jensens barndom ved Eilert Sundt barnehjem. Nå vil han samle Eilert Sundt-barna i kampen for oppreisning.

I 1999 fikk Aslak Jensen 50.000 kroner i billighetserstatning. I justiskomiteens behandling av saken blir det lagt til grunn at barnehjemmet aldri ble godkjent som barnehjem av noen offentlig instans. Dette var en opplysning Aslak Jensens tidligere advokat, Jon Lie, fant fram til. Barnehjemmets arkiv er imidlertid gått tapt, ifølge Laugerud. I saken ble det også lagt til grunn at Flå barnevernsnemnd, som hadde vedtatt å plassere Jensen der, ikke førte noe tilsyn med hvordan han hadde det på barnehjemmet.

Lite dokumentasjon

Ifølge helse- og sosialsjefen i Eidsvoll kommune, Knut Viset, finnes det lite dokumentasjon fra Eilert Sundt barnehjem i kommunens arkiver. Kun fra 70-tallet finnes dokumentasjon som forteller at forholdene ikke var tilfredsstillende.

Aksel Jensen har bare funnet én eneste tilsynsrapport om seg selv. Ifølge Sosialdepartementets rundskriv nr. 2 skulle dokumenter for hvert enkelt barn ha en egen mappe. Her skulle alle opplysninger som gjaldt barnet, blant annet tilsynsrapporter, føres i kronologisk orden.

– Mye kan tyde på at rapportene aldri ble skrevet, sier Laugerud. I så fall er dette brudd med departementets rundskriv nr. 4 av 1954, som sier at barnehjemmet skulle ha tilsyn som ofte som mulig, minst seks ganger i året.

Varslet departementet

Våren 1977 skriver barnevernsnemnda i Eidsvoll et brev til Sosialdepartementet hvor de sier at de finner det "tvingende nødvendig å henvende seg til departementet i anledning Eilert Sundt barnehjem" . Videre skriver nemnda: "Som der framgår av tilsynsrapportene, har forholdene for barna vært utilfredsstillende over lang tid."

Barnevernsnemnda uttrykker bekymring i forhold til hvordan konflikter blir løst, og skriver: "..hjemmet har ikke kvalifisert personale til å ta seg av slike problemer."

Bakgrunnen for brevet er tilsynsrapporter fra tilsynsføreren i 1976 og 1977. Nemnda avslutter brevet med å be om en snarlig reaksjon fra departementet. Inntil videre "finner Eidsvoll barnevernsnemnd å måtte kreve en inntaksstopp når det gjelder nye barn."

Tilsynsføreren bekymret

I en tilsynsrapport fra 1976 kommer det fram at tilsynsføreren allerede i 1974 sier ifra om at barna ved Eilert Sundt har store problemer.

Tilsynsføreren forteller om konfrontasjoner mellom barna og personalet, og skriver: "Etter cirka fem år som tilsynsfører ved Eilert Sundt ser jeg det nå som min plikt å anmode om at problematikken tas opp i sin fulle bredde ".

Tilsynsføreren avslutter rapporten fra 1976 med et klart varsku: " Uten at problematikken og politikken nå tas alvorlig opp på ansvarlig hold, tør jeg ikke lenger påta meg oppgaven som tilsynsfører ved hjemmet. "

I 1979 ble barnehjemmet nedlagt.