– Vi ønsker å markere at vi synes dette budsjettet er uakseptabelt, slo hovedverneombud Finn W. Halvorsen fast i forkant av avstemningen over 2008-budsjettet for Akershus Universitetssykehus.

Både de ansatte og de øvrige styrerepresentantene uttrykte stor bekymring for konsekvensene av at Ahus må kutte nærmere en kvart milliard på årets budsjett.

– Det er ingen tvil om at dette vil få konsekvenser for pasienter og ansatte, vi må slutte å late som det ikke får det, påpekte Stein A. Evensen, som likevel støttet ledelsens budsjettforslag "under forutsetning av at det ikke bryter med forsvarlighetsprinsippet."

Bekymret for Stensby

Ikke minst var bekymringen stor på vegne av Stensby sykehus, som mister både øyeblikkelig hjelp-funksjonen og den dagkirurgiske virksomheten i løpet av de nærmeste månedene.

Gerd Myrberg i Brukerrådet for Ahus brukte tale- og forslagsretten i styret til å foreslå å utsette omleggingene ved Stensby – blant annet med henvisning til manglende konsekvensanalyse for brukere på Øvre Romerike.

– Jeg er også bekymret for hva dette for å si for situasjonen ved akuttmottaket ved Ahus, der det er tilnærmet kaos, samt for ambulansetjenesten, påpekte hun – men forslaget fikk ingen stemmer.

– Stensby har en veldig høy standing i lokalmiljøet, og befolkningen har kjempet fir dette sykehuset i lang tid – men jeg ser ingen annen mulighet enn å gå inn for dette budsjettet, sa Bente Fredheim.

– Vi kan ikke springe fra det ansvaret vi har som styre. Å effektivisere ved å flytte aktivitet fra Stensby til Nordbyhagen er et grep som må til, supplerte Margrete Snekkerbakken.

Det var også konklusjonen til Stein A. Evensen:

– Vi vet at vi har satt tommeskruen på Stensby på en uheldig måte, men jeg ser ikke noe alternativ, sa han.

Foreslo budsjett i minus

De ansattes representanter hadde i forkant fremmet sitt eget forslag til vedtak, der de gikk inn for at styret vedtok et budsjett med et underskudd på 157 millioner kroner – tilsvarende engangskostnadene knyttet til innflytting i det nye sykehuset og økte driftskostnader i den forbindelse.

– Det er tross alt vedtatt politisk at det nye sykehuset skal bygges. Da bør politikerne også ta et ansvar for kostnadene forbundet med innflytting og drift, og i samfunnsmessig sammenheng er ikke dette store penger, sa hovedtillitsvalgt Kai Øivind Brenden fra Norsk Sykepleierforbund.

Det slo styreleder Peder Olsen klart fast at styret ikke har anledning til.

– Et slikt vedtak vil ikke kunne føre fram, sa han – og henviste til at Helse Sør-Øst har pålagt Ahus-styret å vedta et budsjett i balanse.

Skuffelse på Stensby

Og slik ble det – til stor fortvilelse for blant andre de ansatte ved Stensby, som hadde møtt opp i stort antall på styremøtet.

– Vi er skuffet og fortvilet, særlig over den korte fristen i forhold til de ansatte. Det er ikke mulig å gjøre en god jobb på den korte tida vi har fått å områ oss på, sier hovedverneombud Åse Marit Grasmo om omstillingene som nå kommer.

SI DIN MENING HER!