Opprinnelig skulle nesbuene få svar på sykehustilhørigheten per januar i år.

Ahus eller Sykehuset Innlandet Kongsvinger, hvor kommunen lengst nord på Romerike helsemessig hører hjemme i dag. Først neste år skal helseforetaket rullere strategiplanen.

Ny analyse

–Det vil være naturlig å se nærmere på Nes kommunes lokalsykehustilhørighet i forbindelse med rulleringen, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i et svarbrev til Stortinget.

Brevet er et svar på spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos. Rett etter at Ahus overtok pasientgrunnlaget fra Aker 1. januar, hadde det nye sykehuset flere titalls korridorpasienter per døgn.

Nå sier informasjonssjef at sykehuset har god pasientflyt og bare unntaksvis korridorpasienter etter at personell fra Aker er faset inn i sykehusdriften og alle senger tatt i bruk i løpet av februar.

Uvisshet

Nes har 19.000 innbyggere. Legenes tillitsvalgte har tidligere stilt seg kritisk til om nye Ahus kan takle befolkningsveksten på 15.000 til 20.000 per år.

Ahus har allerede varslet at sykehuset ikke kan ta imot hele “fødselsboomen” i sommer uten hjelp fra andre sykehus. Nylig ble det klart at den planlagte nedleggingen av Ahus sin virksomhet på Stensby ikke blir realisert.

Stensby vil blant annet få lindrende enhet.