Gå til sidens hovedinnhold

Litt dyrka mark her og litt dyrka mark der ...

Nå må vi stramme inn jordvernet.

Leserinnlegg

Under møtet i kommunestyret forrige uke, var det mye engasjement omkring «Endring av kommuneplan..» etter innsigelser og mekling med øvrige myndigheter. I Senterpartiet er vi glade for muligheten dette gav oss, til å se på prioriteringer av jordvern kontra andre interesser i vår nye storkommune. I Lillestrøm kommune finnes det arealer man i de tidligere kommunene har sett på som gunstige for utbygging, men som etter vår mening burde omdisponeres når man ser det store bildet. Det er lov å gjøre omprioriteringer når man veier befolkningens behov, jordvern og Areal og transportplan (ATP) for regionen opp imot hverandre. I Senterpartiet var vi spesielt opptatt av å få flest mulig til å vende om i sakene som dreide seg om tilbakeføring til LNF formål, i områder som ikke er prioritert vekstområde.

På Nordbyordet har man gjennom mekling lagt frem en løsning der man tilbakefører 200 mål til LNF, mens de ca. 60 målene til idrettsformål får stå. Lillestrøm Senterparti støtter opp om at hensynet til jordvern kommer foran boligformål her. Videre setter vi ikke jordvern opp imotidrettens behov, men mener det finnes løsninger som kan sikre begge interesser. I disse dager jobbes det blant annet med en strategi for skytebaner i Lillestrøm kommune, og vi kommer til å flytte skytevirksomheten fra banen på Skjetten. Dette området kan bli regulert om til grøntareal, men vi bør vurdere dette området til idrettsformål og grøntareal. Det er en enkel løsning å velge Nordbyjordet. Det sentralt, det er helt flatt og fritt for hindringer, og det er mulig å legge flere store anlegg rett ved siden av hverandre. Men, vi mener det er en gal prioritering. Lillestrøm Senterparti mener i likhet med Venstre at vi må la Nordbyjordet ligge som dyrka mark i sin helhet nå. Så må vi finne andre løsninger for idretten ved første anledning. Det holder ikke å bruke som argument at vi har frigjort jordbruksarealer på Melbyjordet i bytte mot arealer på Nordby. Vi trenger all den dyrkamarka vi har igjen.

Det er ikke sikkert man er bevisst at det er i underkant av 3 % av Norges areal som det kan dyrkes mat på i dag, og denne andelen synker raskt. Det er nettopp fordi man faller for fristelser som å benytte lettvinte arealer til ulike utbyggingsformål. Når man beslaglegger dyrka mark med bygninger og infrastruktur, er det ikke gjort i en fei å tilbakeføre dette arealet til dyrking igjen når vi får bruk for det. Vi kommer til å få bruk for i en verden der klimaet endrer seg og matproduksjonen mange steder i verden kan bli redusert. Da blir det enda viktigere å sikre en god avling på mest mulig areal, også i lille Norge.

Området som er kalt Kløverenga boligområde ved Sørum gårdene i gamle Skedsmo kommune, er også en liten, men viktig bit i det store arealregnskapet. Her spiser man seg inn i et større, sammenhengende jordbrukslandskap med god produksjon av korn. Vi må ikke glemme at hele lia nedenfor gårdene for noen år tilbake var dyrka mark. Sørumgårdene er også et viktig landemerke i området, og kulturlandskapet er allerede estetisk forringet på grunn av massiv utbygging. Etter å ha fulgt utviklingen i Skedsmo kommune i mange år, ser jeg hvor skummelt det er at man ved nye rulleringer av kommuneplanen, ser ut til å overse det store bildet. Man ser ut til å glemme hvilke arealer man allerede har tatt. Det får være nok nå. Når man også vet at vi har egnede tomter til fortetting nærmere Lillestrøm sentrum, der det ikke går på bekostning av hverken dyrka mark eller naturverdier, blir det helt galt å prioritere bygging i utkanten. Vi har også nylig vedtatt at vi skal utvikle Kjeller flyplassområde til en ny bydel, og bør ha nok med å finne gode, bærekraftige løsninger her.

Dessverre ble det ikke flertall i kommunestyret på å tilbakeføre areal til dyrka mark i disse sakene, men vi var mange som sto samlet. Derfor håper vi det vil gå lettere å gjøre kloke og fremtidsrettede prioriteringer av arealbruk, når vi skal arbeide med nye planer og ny arealdel for Lillestrøm kommune.

Karoline Mihle-Koller, kommunestyrerepresentant og leder i Hovedutvalg for miljø og Samfunn (Sp)

Kommentarer til denne saken