FN mener verden nærmer seg en miljøkatastrofe hvis ikke det blir gjort radikale tiltak. Vi får mer tørke og mer ørken i noen områder og mere flom, oversvømmelser og orkaner i andre områder. Vi får et vildere klima med flere naturkatastrofer.

I en skjebnetid for miljøet og klimaet har Norge fått en lite miljøvennlig regjering innsatt med hjelp av MDG og SV.

Det blir utlyst mange nye blokker for oljeleting også i miljøkritiske områder ved iskanten og i Barentshavet i Arktis. Dette er imot anbefalinger fra FNs sitt klimapanel. Det er nå gitt utslippstillatelse av giftstoffer fra gruveslam i en vestlandsfjord. En vurderer å bygge ut de siste vernede vassdrag i Norge med en spesiell stor verneverdi.

Forsyner oss med surstoff

Jungelen i verdens lunge, Amazonas, blir hugd og brent ned. Amazonas forsyner hele jordkloden med surstoff. En dyrker i stedet soya som bl.a. blir brukt i kraftforet til norsk storfe. En hugger også ned jungelen på Borneo hvor de utryddingstruede orangutanger klamrer seg til de siste trærne.

Her blir det palmeoljeplantasjer som bl.a. blir brukt i biodrivstoff. En erstatter jungel som har en enorm evne til å binde CO2 med plantasjeskog. Dette har en meget negativ miljøeffekt. Vi gjør imidlertid også noe lignende i Norge. For noen tiår tilbake var nesten all skog i Norge naturskog. Naturskogen er nå i ferd med å forsvinne og er i dag bare ca. 30 prosent av all skog. Resten, altså ca. 70 prosent er kulturskog også kalt plantasjeskog. Dette skyldes nye hogstmetoder og særlig flatehogst. Store maskiner kommer inn i skogen, river opp skogbunnen, og en hugger nærmest alle trærne i et stort område. Økosystemer som har utviklet seg over millioner av år er nærmest intakte i naturskogen. I plantasjeskogen blir økosystemene ødelagt, og dyr og planter dør. I plantasjeskogen blir det et stort utslipp av CO2 til atmosfæren med forverring av klimakrisen. Selv om en planter nye granplanter vil det ta ca. 50 år før en får en positiv CO2-balanse. En regner med at ca. 80 prosent av alt karbonet i skogen er lagret i jorda. De grønne plantene og soppen i jorda (sopprot) har gjensidig nytte av hverandre (symbiose). I virkeligheten kan ikke plantene leve uten soppen og omvendt. Ved flatehogst dør sopproten og råtesoppen bryter ned karbonet som går opp i atmosfæren som CO2.

Nasjonalparker

Mange planter og dyr er i dag rødlistet som betyr utryddingstruet. Vi tar fra dem leveområdene og endrer miljøet de er tilpasset. I dag utgjør ville dyr bara ca. 4 prosent av alle pattedyr regnet i biomasse. De ville dyrene forsvinner fra naturen. Det at sopp, lav, mose, planter, insekter og dyr forsvinner fra naturen er et stort tap for oss alle. Disse artene har utviklet en balanse, et økosystem, gjennom millioner av år. Soppen har f.eks. utviklet et forsvarssystem mot bakterier og virus. For oss mennesker er økende antibiotikaresistens et stort problem. Mange infeksjoner kan igjen bli livsfarlige. Forskerne veit at de må leite i naturen f.eks. hos soppen for å finne nye antibiotika. Penicillinet ble funnet hos en sopp.

Venstre kjemper i fremste rekke for å bevare norsk natur og gått i spissen får å opprette nasjonalparker og andre naturvernområder. Senterpartiet motarbeider denne utviklingen og sitter i regjeringa. Det gjør det vanskelig for Norge å nå FNs klima- og bærekraftmål.

Harald Eid, Lørenskog Venstre.