Flere saker i Romerikes Blad det siste halve året forteller oss om historier med etterlatte som mottar krav fra Lillestrøm kommune om etterberegning av opphold på sykehjem. Kommunedirektøren orienterte formannskapet om det store etterslepet av saker i et møte i november i fjor. Strakstiltak ble iverksatt for å rydde opp i forholdene. I dag, et halvt år etter, viser det seg fortsatt at det er et stort etterslep. Jeg tok i et grunngitt spørsmål til ordføreren i kommunestyret forrige uke opp spørsmål om lovligheten av fakturering flere år i ettertid og hva som er status på arbeidet med å komme ajour med sakene som ligger fra flere år tilbake i tid.

Tre år

Ordføreren har i sitt svar til kommunestyret uttalt seg at han føler seg trygg på at det ut fra lovverket er anledning for kommunen å fakturere innenfor tre år som er fristen i foreldelsesloven. Videre opplyste ordføreren at det fortsatt gjenstår hele 575 saker som ikke er ferdigbehandlet for årene 2019, 2020 og 2021. Ordføreren kunne ikke si noe om hvilket omfang disse sakene vil utgjøre i kroner.

Fra Høyre mener vi det er urovekkende at vi som kommune ikke har bedre oversikt og kontroll på beregningsgrunnlag og fakturering for sykehjemsopphold. Det ene handler om det økonomiske forholdet mellom kommune og beboer på sykehjem, mens det som i dette tilfellet er mest alvorlig i denne type saker, er sårbarheten etterlatte opplever når kommunen flere år etter avdøde sender krav for betaling av opphold på sykehjem. Dette er svært uheldig og er etter min mening en situasjon som er lite holdbar.

Rydde opp

Høyre forventer at det nå tas nødvendige grep for å få ryddet opp i disse forholdene. Kommunedirektøren har det administrative ansvaret, men til syvende og sist er det et politisk ansvar. Dette skjer på Arbeiderpartiets vakt med ordfører Jørgen Vik. Høyre mener det er rett at Kontrollutvalget også vurderer om det er behov for ekstra gjennomgang av saken. Slik det fremstår etter ordførerens svar i onsdagens kommunestyre så synes det som at det dessverre er lite kontroll på etterberegning av opphold på kommunens sykehjem.

Kjartan Berland (H), ordførerkandidat Lillestrøm