Skal Kjeller flyplass bestå som et monument over norsk flyhistorie eller skal flystripen vike for den historiske muligheten vi har for å skape en smeltedigel og spydspiss for det innovative teknologimiljøet i regionen?

I leserbrev 7. juni laserte Urban Sky Kjeller flyplass som et sentralt bindeledd i fremtidens infrastruktur til Norden og Europa, med millioner av reisende og en mulighet til å gjøre Norge ledende innen grønn luftfart. Kunnskapsbyen Lillestrøm ble utfordret på om vi støtter en slik utvikling.

Les også

Kjeller som framtidsflyplass

Den beste totalløsningen

Kunnskapsbyen mener Kjeller kan ha muligheten til å spille en viktig rolle innen grønn luftfart, men da målrettet mot mulighetene innenfor dronebasert vare- og persontransport – uten flystripe. Kjeller Innovasjon arbeider allerede med forskningspartnere og oppstartsbedrifter innen dette temaet.

Det er kanskje et politisk ønske fra noen å utvikle flere småflyplasser i fremtiden, etter hvert som elflyene ventes å gjøre sitt inntog i markedet. Men trenger virkelig Lillestrøm en egen elflyplass, i et tett befolket område, bare 12 minutter unna Norges hovedflyplass? Effektene av et slikt forslag må vurderes mot en alternativ bruk, som kan utløse et unikt potensial for fremtidsrettet by- og næringsutvikling.

Det er ikke tvil om at Kjeller flyplass med sine 110 år er en sentral og positiv del av kulturarven i vårt område. Spørsmålet er om ikke denne arven kan ivaretas ved å ta vare på bygninger og utstillinger som viser den stolte historien, uten at det krever flyvende fly. Fetsund lenser er et godt eksempel. De er fredet som landets eneste gjenværende fløtingsanlegg, uten at det foregår tømmerfløting der. Kjeller kan bygge opp under en annen stolt tradisjon i vårt område, nemlig det innovative og ledende næringslivet på Kjeller.

Ringvirkninger for regionen

Stortinget har besluttet at Forsvaret skal legge ned sin virksomhet på Kjeller fra 2026. Premisset for diskusjonen om Kjeller er derfor hvordan arealet best kan benyttes den dagen det frigis fra militære formål. Staten har budsjettert med salg av Kjeller til markedspris for å finansiere andre forsvarsfunksjoner og behov. Det vil dermed kreve store økonomiske muskler å kjøpe ut arealet. Dersom Lillestrøm kommune skal kjøpe arealet vil det kreve strenge økonomiske prioriteringer, med fare for at det vil gå på bekostning av utvikling for vekst.

Oslo Economics og Cowi har nylig laget en rapport som konkluderer med at det mest lønnsomme i et kommunalt og samfunnsøkonomisk perspektiv vil være en fullstendig utvikling av Kjeller, uten flyvende fly. Ifølge deres tall vil det å beholde flystripen og flyaktivitet ha en samfunnsøkonomisk kostnad på minst 1,6 milliarder kroner. Flere typer kostnader er ikke tatt med i dette regnestykket, så dette er et konservativt tall.

Analysen viser også at en full byutvikling på Kjeller vil ha store positive ringvirkninger, blant annet skape 50.000 flere årsverk i perioden 2023-2050.Tallene viser også at det vil være om lag 3.500 flere sysselsatte i Lillestrøm kommune i 2050, sammenlignet med en begrenset byutvikling dersom flystripen beholdes.

En ny, grønn og innovativ bydel

Kunnskapsbyen Lillestrøm representerer et stort nettverk med over 120 medlems-bedrifter fra offentlig og privat sektor på Nedre Romerike. Vi arbeider for at næringslivet i regionen skal vokse og utvikle seg i bærekraftig retning. Vår region har et nasjonalt og internasjonalt ledende forskningsmiljø på Kjeller, som sammen med resten av næringslivet gir oss en unik mulighet til næringsvekst – ikke minst takket være vår sentrale beliggenhet.

Sett i lys av dette har Lillestrøm kommune faktisk en forpliktelse til å legge til rette for regional verdiskapning rundt Kjellermiljøet. Dette kan gjøres ved å utvikle Kjeller som en grønn og innovativ bydel i Lillestrøm, med nye næringsbygg, boliger, bylivstilbud og ikke minst koblinger på tvers av næringsmiljøer.

Kunnskapsbyen Lillestrøm frykter at en operativ flystripe på Kjeller vil punktere en slik utvikling og legge hindre i veien for å utvikle et innovasjonsdistrikt ut fra Kjeller og dermed hindre den merverdien dette representerer for næringsutviklingen i vår region. Vi håper på en videre satsing fra en kommune i vekst, der vi sammen skaper det vi skal leve av de neste 100 årene.

Inger-Lise M. Nøstvik, daglig leder Kunnskapsbyen Lillestrøm