I et innlegg her i Romerikes Blad viser Lillestrøm Venstre at de i beste fall har misforstått hva et Luftfartøyvernsenter (LFVS) er og skal være, og at Kjeller flyplass er et kulturminne . Det er et innlegg med omtrentligheter og halvsannheter, og det bryter mot eget partiprogram hvor de sier at: «Lillestrøm skal være Norges fremste kulturkommune. Den beste måten for kommunen å støtte opp om kulturlivet på er ved å la kulturen være fri og bidra konstruktivt med arealer, lokaler og virkemidler til initiativer fra kulturlivet selv.»

Les også

Kjeller: Diskusjon på feil premisser

Det meste er allerede på plass

Det frivillige miljøet har allerede i dag en driftsorganisasjon med konsesjon for drift av sivil flyvirksomhet på Kjeller.

Veteranflymiljøet tar vare på over 110 år med flyhistorie på Kjeller. Det er restaurering og vedlikehold av 30 veteranfly i flygende stand. Vi forvalter den immaterielle kulturarven, det vil si kunnskapen til å vedlikeholde, restaurere og operere flyene. Dette skal være en viktig del av innholdet i et LFVS. Begrepet LFVS er ikke er formalisert ennå, men arbeid med ny kulturmiljølov er godt i gang. Historiske fly, som bevegelige kulturminner, vil omfattes av ny kulturmiljølov.

Kulturminne

Det nesten 1100 mål store flyplass-arealet er i dag regulert til militært formål. Riksantikvaren har innstilt over 200 mål, inklusive hele rullebanen, til fredning. «Kjeller flyplass er Norges eldste flyplass og er et unikt kulturmiljø som utdannelsesinstitusjon, flyfabrikk og operativ base for Hærens flyvåpen. Flyplassen har bevart utviklingstrekk fra alle utbyggingsfaser og speiler endringer i samfunnet og teknologi. Kjeller flyplass representerer mesteparten av historien til norsk bemannet stridsflygning». (Riksantikvaren 2018). - Fredningen skal ikke være til hinder for den aktiviteten som historisk hører hjemme på Kjeller flyplass, sier RA.

Et LFVS trenger rundt 120 mål, og kan fint være en del av fredet areal. Dessuten slår Avhendingsinstruksen fast at: «Dersom eiendommen er fredet eller verneverdig skal staten dra omsorg for eiendommen gjennom passende klausulering».

Mangel på forutsigbarhet

P. Reusch har rett i en ting i sitt innlegg. Det er Lillestrøm kommune som er reguleringsmyndighet. Kommunen har ennå ikke gitt den forutsigbarheten som trengs for å ta vare på det unike kulturminnet og kulturmiljøet på Kjeller flyplass.

Regjeringen avventer Lillestrøm kommune sin regulering, før de kan gå videre med Kjeller saken i tråd med Stortingets innstilling 543 S fra juni 2021, som bl.a. sier:

«Fl e r t a l l e t viser også til lokalt initiativ og oppslutning om realisering av et luftfartøyvernsenter, og understreker at det påhviler staten et særskilt ansvar for å bidra til å ivareta denne viktige nasjonale kulturhistorien. Fl e r t a l l e t påpeker også at det vil være naturlig at framtidige vernede områder og bygningsmasse/installasjoner som nyttes til ivaretakelse av de kulturhistoriske verdiene på Kjeller, bli gjort tilgjengelig uten større kostnader for lokale initiativtakere/lokale myndigheter, samt at de museale forhold avklares mellom departementene.»

Fly og mer by er mulig

Å ta vare på et kulturminne med et intakt kulturmiljø, er et verdivalg. Vi mener Kjeller kan bli en verdensunik attraksjon der veteranflyene er en del av en grønn fredet flyhistorisk kulturpark, samtidig som det frigjøres areal til hus og næring. Det vil gi Lillestrøm et særpreg som ingen andre byer har.

I valgprogrammet til Lillestrøm Venstre finner vi ingenting om at de verdsetter kulturminnet Kjeller flyplass, inklusive det genuine kulturmiljøet, verdig å ta vare på. Vi føler Venstre gjør narr av den store frivilligheten som har lagt ned 10-tusenvis av dugnadstimer for lokal og nasjonal flyhistorie. Vi er glad for at de fleste av de andre politiske partiene i Lillestrøm er sitt kulturminne-ansvar bevisst!

Kjeller-saken kan bli en viktig velgersak før høstens kommunevalg. Det er gjennomført befolkningsundersøkelser gjennom flere år som har vist at det er et stort flertall (67 prosent) for å bevare Kjeller flyplass med flygende veteranfly.

Finn Terje Skyrud, leder, stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark