Stortinget gir barnehjemsbarna en billighetserstatning på inntil 300.000 kroner. Flere enn 540 barnehjemsbarn har meldt krav om erstatning for ødelagt barndom på barnehjem og spesialskoler i etterkrigstiden. 46 av dem er bosatt i Akershus. Her på Romerike fantes det åtte institusjoner der det bodde barn som i dag krever erstatning, blant dem Eilert Sundts barnehjem i Eidsvoll.

Det statlig oppnevnte Befringutvalget avdekket at omsorgssvikt av til dels alvorlig karakter fant sted på barnehjemmene i perioden fra 1945 til 1993. Barna opplevde omsorgssvikt i form av mangel på mat og klær, stimulering, helsetilsyn og trygghet. Mange opplevde også fysisk avstraffelse og seksuelt misbruk. Befringutvalget legger en stor del av ansvaret på staten, fylkesmennene og kommunene. Selv om mange av barnehjemmene ikke ble drevet av kommunen, var det kommunen som hadde tilsynsansvaret.

To tidligere barnehjemsbarn har gjennom Romerikes Blad fortalt om forholdene ved Eilert Sundts barnehjem. Eidsvoll formannskap hadde saken oppe i fjor høst, og beklaget "klientens opplevelser av omsorgssvikt/overgrep i tiden han bodde ved Eilert Sundts barnehjem". Konklusjonen var imidlertid at det var et statlig ansvar å granske forholdene og eventuelt gi erstatning. Eidsvoll er ikke den eneste kommunen som har forholdt seg passivt til avdekkingen av de groteske forholdene ved barnehjemmene. I Larvik har kommunen beklaget overfor barnehjemsbarna, men avviser ethvert kommunalt ansvar for å gi erstatning.

I motsetning gir Bergen kommune inntil 725.000 kroner i erstatning til barnehjemsbarna. Oslo kommune har bedt Fylkesmannen granske hovedstadens barnehjem. Granskingen pågår fortsatt. Det viser seg altså at kommunene angriper problemet på vidt forskjellige måter. Bergen gir kommunal erstatning, og mye tyder på at Oslo vil følge etter. I mindre kommuner blir kravet blankt avvist.

Det er positivt at Stortinget gir billighetserstatning til denne gruppen, men den ulike behandlingen saken får i kommunene viser at vi mangler et viktig verktøy som sikrer lik behandling når samfunnet skal gjøre opp for urett mot barn.

Vi mangler et viktig verktøy som sikrer lik behandling.