Feiring er strengt tatt bare en bit av Eidsvoll kommune, men har i sju år hatt sin egen «regjering» i kampen for å bevare et levende lokalsamfunn. Nå vender unge feringer hjem, og ofte med nystiftet familie på flyttelasset. Folketallet er igjen på 900, det høyeste på nesten 20 år. De tre siste årene har veksten vært på 2,5 prosent, noe som regnes som et sterkt tall i vekstsammenheng. Mye av æren har entusiastiske aksjonister i «Feiringregjeringa», men beliggenheten til LHL-eide Feiringklinikken ved Mjøsas bredd er også en vital faktor i det naturskjønne området som uomtvistelig lett kunne fått stemplet ut kant uten klinikken.

Kommende helg er det også «Jernverkshelga» i Feiring, med teater og omvisninger i «verket». Denne dugnaden er også noe som binder bygdesamfunnet sammen, enten du er deltaker eller tilskuer. Det vil alltid være en konflikt mellom sentrum og periferi. Det er neppe spesielt for Eidsvoll, som opplever sterk vekst i sørenden av kommunen, nær flyplassen. Det er en kontinuerlig utfordring å flytte deler av veksten nordover, og foreløpig er Sundet og Langset prioritert. I stortingsmelding nr. 25 (2008-2009), som handler om framtidstro og vekstkraft i distriktspolitikken, heter det som følger: «Kommunane har gjennomgåande låg kompetanse i omdømmearbeid som går på profilering og marknadsføring. Departementet har hatt som mål å medverke til å utvikle og informere om praktiske metodar i slikt arbeid.» Det er utvilsomt viktig verktøy, men som det også understrekes i stortingsmeldinga, må et slikt arbeid være godt forankret i lokalsamfunnet. Veksten i Feiring betyr isolert sett ikke veldig mye for kommunen som helhet, men har stor betydning superlokalt, og derigjennom gir det kommunen en viktig gevinst på kvalitetssiden. Med Feiring er det ingen tvil om at Eidsvoll kommune kan tilby et bredt utvalg av bomuligheter. Det kan være brysomt for kommunepolitikere å ha markerte «separatister» som Feiringregjeringa. Men først og fremst er det lokale initiativet en gave for kommunen som helhet.