Akershus er blant de raskest voksende fylkene i landet, og befolkningsøkningen får betydning for hvor mange distriktsrepresentanter som skal sitte på Akershus-benken etter 2013. Beregninger som RBs valgekspert Svein Tore Marthinsen har foretatt, viser at vårt fylke vil få 17 stortingsrepresentanter – mot dagens 16 – etter neste valg.

Også befolkningsrike fylker som Oslo, Hordaland og Rogaland vil få flere mandater, og dette vil skje på bekostning av mer folkefattige deler av landet som Troms, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Hedmark.

Dersom denne fordelingen hadde vært i bruk allerede ved høstens valg, ville Senterpartiets toppkandidat, Dagfinn Sundsbø fra Fet, hatt stortingsplass. Han tapte den utrolig jevne duellen om det siste mandatet mot KrFs Knut Arild Hareide. Sp er det partiet som er sterkest tilhenger av en valgordning med overrepresentasjon fra distriktene for at disse skal bli hørt. Satt på spissen kan man derfor si at Dagfinn Sundsbø ble offer for eget partis politikk. Sp mener at Oslo-innflytelsen uansett er stor, fordi det er her alle de styrende organer befinner seg.

At befolkningsendringer hensyntas fra og med neste valg, gir en noe mer rettferdig valgordning, men fremdeles vil det være slik at en stemme fra Finnmark er nær dobbelt så mye verdt som en fra Romerike.

Arealfaktoren i valgordningen sørger nemlig for at også antall kvadratkilometer i fylkene spiller inn. Formelen for de 19 valgkretsene er at det gis ett poeng per innbygger og 1,8 poeng per kvadratkilometer. Ødeland er dermed en politisk maktfaktor i dette landet. Mest mulig rettferdig matematisk fordeling får vi bare hvis vi regner hele landet som én valgkrets. Men det er relativt stor enighet om dagens ordning, og at distriktene skal ha en viss overrepresentasjon for å nå fram.

Noen større endring av valgsystemet er ikke nødvendig så lenge antallet mandater fra hvert fylke skal justeres hvert åttende år i takt med befolkningsendringene. Sentraliseringen lar seg åpenbart ikke stoppe, og den politiske innflytelsen følger dermed flyttestrømmen.