Rigmor Pedersen (91) er en av 11 beboere som mister enkeltrommet sitt på Incita i Nes. Kommunen vil flytte de eldre over på dobbeltrom i kommunal regi for å spare penger. Sønnen Thore Engum er naturlig nok opprørt og spør: «Hvor er verdighetsgarantien?» Det spørsmålet kan pleietrengende og pårørende stille i mange romerikskommuner. 100 mennesker i institusjon må til enhver tid dele værelse med en annen. Skedsmo som venter på at nye Libos skal bli bygd, har hele 56 eldre på dobbeltrom. Selv om det fra kommunalt og folkevalgt hold gjerne snakkes om at dobbeltrom er en midlertidig løsning, kan det for beboere på sykehjemmene være en ordning som varer livet ut.

Stortingets verdighetsgaranti om enerom for alle er vel og bra, men åpenbart lite verdt når så mange fratas muligheten til et privatliv. Verdighetsgarantien er mer en politisk målsetting enn et juridisk bindende regelverk. Forskriften har begrenset verdi så lenge det ikke finnes sanksjonsmidler mot dem som bryter den. Pasientombud Knut F. Thorne har uttalt at verdighetsgarantien er en tøyseforskrift. Helt uten verdi er den imidlertid ikke. Den legger lista for pleie og omsorg og slår fast at eldreomsorg også skal handle om livskvalitet. Sykehjemsbeboere og pårørende kan med garantien i hånd klage til både ledelse, ombud og fylkesmann dersom de ikke får det de har krav på. Verdighetsgarantien er noe for kommunene å strekke seg etter med daglige påminnelser om at det motsatte av verdig er uverdig. Eldreomsorgen skal ikke avspise borgerne med mindre enn et minimum mot slutten av livet.

Når så mange kommuner ikke klarer å tilby enerom til alle på institusjon i dag, kan man undre hvordan framtida vil arte seg. Kommunenes utgifter til pleie- og omsorg kan stige med så mye som 60 prosent fram mot 2030. Tallet på eldre over 80 år vil fordobles. Hvordan vi skal sikre at alle våre eldre får en trygg og verdig alderdom med rett til privatliv på sitt eget rom, er kanskje den største utfordringen velferdssamfunnet står overfor.

Lærer-nei i dag?

I dag blir resultatet av uravstemningen blant lærerne kjent. Ingen bør bli overrasket dersom det blir nei. Arbeidstidsavtalen ligner mest på mistillit fra arbeidsgiver.

Kommunene må minnes på at det motsatte av verdig er uverdig