Barne- og ungdomspsykiatrien ved Ahus opplever rekordstor pågang av akutt syke ungdommer. De tre siste årene er antallet innleggelser tredoblet. Større åpenhet og bedre samarbeid med kommunene som fanger opp flere, ligger bak mye av økningen. Det er positivt at flere syke får hjelp. Men det er også et faktum at psykiske problemer og selvskading blant unge er blitt stadig mer utbredt.

Årsakene til psykiske plager er mange og sammensatte, men både avdelingssjef Morten Grøvli og forsker Anita Tørmoen ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning påpeker at det virker negativt at mange unge opplever et enormt press for å være vellykkede og populære. I tillegg er det lav toleranse for avvik, og i sum kan dette skape vansker for dem som ikke passer inn i folden. Mobbing også i den digitale skolegården – via nettet og sosiale medier – gjør offeret sårbart 24 timer i døgnet. Tett samarbeid mellom aktive lærere og foreldre er viktig for å fange opp unge som rammes. Systematisk forfølgelse eller utfrysing over tid bryter ned mennesker og fører til senvirkninger som kan prege den enkelte hele livet. Åpenhet om psykiske vansker er alfa og omega. RB har i vinter brakt flere historier fra unge mennesker som er åpne om mobbing, selvskading og psykiske problemer. Det har trolig vært til uvurderlig hjelp for andre. Taushet og hemmelighold forsterker belastningene på den enkelte. Åpenhet bryter ned tabuene og gjør terskelen lavere for å be om livsnødvendig bistand. Tabuer skal tales i hjel, ikke ties i hjel.

Et godt behandlingstilbud etter akuttinnleggelse er avgjørende for unge som har hele livet foran seg. Samtidig må det hele tiden jobbes preventivt. I holdningsskapende arbeid blant unge må retten til- og viktigheten av å være annerledes hamres inn.