Gjennom valgkampen gjorde Senterpartiet det til en av sine største symbolsaker at de skal reversere Viken fylke og gjenopprette de 3 gamle fylkene, Buskerud, Akershus og Østfold.

Det er heldigvis ikke det det står i Hurdalsplattformen! Der står det at den nye regjeringen ikke vil legge ned Viken umiddelbart, men la det være opp til Viken selv om de ønsker oppløsning eller ikke, og vi vet nå at «fristen for å søke oppløsning» er 22.02.22

Det er absolutt lov til å ha symbolsaker, men det ble brukt over 300 millioner kroner på å opprette Viken, i tillegg til flere års arbeid av ansatte og politikere. Skal vi nå bruke hundrevis av millioner på å oppløse fylket og sørge for at ingen av tjenestene til innbyggerne blir utviklet - fordi politikerne ikke kan ta avgjørelser? Hverken for det gamle eller for de nye fylkene?

Jeg mener at politikernes tid og skattebetalernes penger må brukes til bedre skoler, bedre kollektivtrafikk og kraftfulle klimasatsinger, ikke til å rive fra hverandre det nye fylket, som så vidt har kommet i gang.

Vi i Høyre er uenige i mye av den politikken det rødgrønne fylkesrådet i Viken fører. Kanskje aller mest når det gjelder raseringen av fritt skolevalg i gamle Akershus. Men det er jo på grunn av Arbeiderpartiet og Senterpartiets feilslåtte politikk, ikke på grunn av at Viken er Norges 6. største fylke!

Sannheten er at Arbeiderpartiets tidligere fylkesrådsleder, nå Kunnskapsminister Tonje Brenna og finans-fylkesråd Halvard Ingebrigtsen har gjort et godt arbeid for å utforme det nye fylket, korona til tross. Jeg håper politikerne i Arbeiderpartiet og Senterpartiet på Stortinget tar med seg dette dersom vi blir bedt om å vurdere oppløsning av Viken våren 2022.

Jeg mener at skattebetalernes penger må brukes på bedre tjenester der folk bor og for å knytte fylket sammen - ikke på enda flere runder med ny fellesnemnd, nye ansettelser av fylkesrådmenn og ledelse, innplassering og omplassering av ansatte og nye organisasjonskart x 3, og det fortest mulig for å nå valget i 2023.

Høyre vil i utgangspunktet legge ned fylkeskommunene, men det er det ikke flertall for på Stortinget og slik kommunekartet ser ut i dag, med alt for mange små kommuner, er ikke alle kommunene i landet vårt rustet til å ta på seg alle de nye oppgavene de ville fått.

Så istedenfor å bruke flere 100-talls millioner av skattebetalernes penger til å splitte opp det nye fylket, mener jeg det er helt avgjørende at Viken Fylkesting setter full fart på den viktige jobben som må gjøres for å få et bedre kollektivtilbud i hele Viken, at viktige investeringsbeslutninger om nye skolebygg tas, og iverksettes, og sette inn kraftfulle tiltak for klima, miljø og for å få det blomstrende kulturlivet i Viken opp og stå etter pandemien.

Anne Kristine Linnestad, Stortingsrepresentant, Høyre