I perioden 2008–2012 begynte om lag 167.000 studenter på et bachelorstudium for første gang. Kvinneandelen var på 59 prosent. Blant studentene som fullfører på normert tid, er det store forskjeller mellom kjønnene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Tre år etter studiestart hadde 50 prosent av kvinnene fullført sin bachelorgrad, mens 43 prosent av de mannlige studentene hadde gjort det samme.

For få fullfører

– Det er for få studenter som fullfører på normert tid. Det er behov for mer kunnskap om disse studentene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

Regjeringen har innført nye regler for studielån, som er blitt møtt med store protester fra studenter og studentorganisasjoner. Nå skal 25 prosent av studielånet omgjøres til stipend på grunnlag av studiepoeng, mens 15 prosent omgjøres for dem som fullfører graden.

Målet er å få flere til å fullføre et påbegynt studieløp. Slik reglene er i dag, får man omgjort de siste 15 prosentene uansett hvor lang tid man bruker på å fullføre.

Nybø sier det er for tidlig å si om det er aktuelt å gjøre endringer her.

Ikke tid til å være student

Leder Håkon Rangaard Mikalsen i Norsk studentorganisasjon mener studenter ikke har tid til å faktisk være studenter.

Ni av ti av studentene er avhengige av deltidsjobb eller støtte hjemmefra for å klare seg. Det viktigste tiltaket for å få flere studenter gjennom studiene er å øke studiestøtten, ifølge Mikalsen

Arbeiderpartiets Nina Sandberg etterlyser et krafttak fra regjeringen for at flere studenter skal fullføre.

– De har kuttet i stipendene for å tvinge flere igjennom, i stedet for å løse problemene som ligger bak, sier Sandberg.

Økonomifag kommer dårlig ut

Flest studenter som tar samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, fullfører. Blant annet politiutdanningen kommer inn under dette fagområdet.

Deretter kommer helse- og sosialfag og idrettsfag. Her fullførte henholdsvis 68 og 55 prosent av studentene på normert tid.

Dårligst ut kommer økonomiske og administrative fag (39), samt humanistiske og estetiske fag (41).

Flest fullfører på normert tid i studier som leder fram til en bestemt yrkestittel, for eksempel sykepleier eller politi. Studentene her får tett oppfølging fra sin utdanningsinstitusjon, og studiene er i større grad relatert til studentenes fremtidige yrke.

Praksis kan være nøkkelen

Nybø mener praksis og tilknytning til arbeidslivet kan være nøkkelfaktorer til å få studenter til å fullføre. Hun mener det må vurderes hvordan praksis kan brukes som et tiltak i flere fagfelt.

Hun trekker fram humanistiske fag som et fagfelt hvor studenter ofte sliter med å se hvordan de kan bruke sin kompetanse i arbeidslivet.

De yngste fullfører oftest

Årsaken til at flere jenter enn gutter fullfører innen normert tid, kan ha sammenheng med at jenter i snitt gjør det bedre enn gutter i grunnskolen.

Ved avsluttet grunnskoleutdanning har jenter i snitt 4,6 flere grunnskolepoeng.

Også alder spiller inn. Nesten halvparten av studentene som var under 21 år da de begynte, hadde fullført en bachelorgrad innen tre år. Tallene blir lavere for eldre aldersgrupper.