Sentralbanken kom med sin tiltakspakke fredag morgen.

– En lavere rente kan ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi. Det vil likevel kunne dempe tilbakeslaget og begrense risikoen for mer langvarige konsekvenser for produksjon og sysselsetting, skriver banken.

Norges Bank slår fast at Norge er sterkt preget av utbruddet av koronaviruset, covid-19., og at de viktigste tiltakene handler om å begrense smitte og redde liv.

– Norges Banks oppgave er å fremme økonomisk stabilitet. Det gjør vi gjennom å bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder, og ved å tilpasse rentenivået til den økonomiske situasjonen, heter det.

Fremskyndet

Norges Banks neste rentemøte var i utgangspunktet torsdag neste uke. Men den kritiske situasjonen for økonomien i kjølvannet av koronavirusutbruddet har endret situasjonen. Kraftig børsfall, oljeprisfall og svikt i etterspørselen etter varer og tjenester er blant faktorene som påvirker økonomien.

– På kort sikt vil aktiviteten i norsk økonomi reduseres betydelig som følge av virusutbruddet. Mange bedrifter er allerede negativt påvirket. Det er kommet flere varsler om permitteringer, og arbeidsledigheten ventes å øke. Et markert fall i oljeprisen bidrar også til å svekke de økonomiske utsiktene, skriver Norges Bank.

Beslutningen om rentekuttet ble tatt på et ekstraordinært møte i sentralbanken 12. mars. Den var enstemmig.

– Det er betydelig usikkerhet om varigheten og konsekvensene av virusutbruddet, og det er en risiko for et markert tilbakeslag i økonomien, heter det.

Lemper på kapitalkrav

Finansdepartementet besluttet fredag å sette ned kravet til såkalt motsyklisk kapitalbuffer for banker fra 2,5 til 1 prosent med umiddelbar virkning, etter anbefaling fra Norges Bank.

Kravet om en slik buffer handler kort sagt om at bankene skal ha reserver i bakhånd for dårligere tider.

– Det er etter Norges Banks vurdering risiko for et markert tilbakeslag i norsk økonomi som følge av utbruddet av koronaviruset. Bufferkravet settes ned for å motvirke at en strammere utlånspraksis i bankene forsterker en nedgang, heter det fra departementet.

Allerede torsdag la Norges Bank ut ekstraordinære lån til bankene, i form av tremåneders såkalte F-lån. Årsaken var markedssituasjonen koronaviruset har skapt.