Strekningen mellom Kongsvinger og Kløfta er dermed en viktig vei for kobling av bo- og arbeidsmarkedet i regionen, men også som en del av Oslo – Bergen. Denne veien er i dag smal, svingete og har lav standard, noe som gjør den farlig å kjøre på og hindrer effektiv transport av varer og mennesker.

Vi vet ganske sikkert at flikking på eksisterende trasé, ikke vil bli utført av Nye Veier da det ikke er en del av deres oppdrag. Det betyr at prosessen rykker tilbake til start, samtididig som man kaster bort enorme summer på løsninger som aldri vil bli like gode som alternativene.

En ny E16 på strekningen Kongsvinger - Kløfta vil gi flere viktige fordeler:

Bedre trafikksikkerhet: Den nåværende veien er farlig å kjøre på, uten midtdeler og mye køkjøring som frustrerer bilistene. En ny vei vil ha bedre standard, bredere veibaner og bedre lysforhold, noe som vil gjøre det tryggere.

Redusert reisetid: En ny vei vil ha høyere standard, med bredere veibaner og færre svinger. Dette vil gjøre det raskere å reise mellom Oslo og Kongsvinger, og redusere reisetiden mellom Kongsvinger og Kløfta betydelig.

Økt kapasitet: En ny vei vil ha bedre kapasitet enn den nåværende veien, noe som vil gjøre det mulig å transportere flere varer og mennesker mellom Oslo og Kongsvinger. Dette vil bidra til å øke effektiviteten i næringslivet og redusere transportkostnadene.

Bedre miljø: En ny vei vil redusere køer og trafikkbelastning på den nåværende veien, noe som vil redusere utslipp av CO2 og forbedre luftkvaliteten i området.

Bedre tilknytning: En ny E16 vil gi bedre tilknytning mellom Oslo og Kongsvinger, og mellom Kongsvinger og Kløfta. Dette vil være en stor fordel for næringslivet i området og øke tilgjengeligheten for beboere og besøkende.

Redusert belastning på lokalveier: Den nåværende veien vil stenges ved ulykker eller vedlikehold, noe som da tvinger trafikken over på lokale veier. Dette belaster lokalbefolkningen og fører til at de blir utsatt for unødvendig trafikkbelastning. En ny vei vil redusere behovet for å bruke lokale veier som omkjøringsvei.

Holde kurs eller gå i spagaten: Ullensaker har vedtatt at vi ønsker ny E16 koblet på dagens 4-felts motorvei ved Nybakk - Kløfta. Diskusjoner i Formannskapet har dreid seg om å få på plass en trygg, effektiv og samfunnsøkonomisk løsning, og vi har vært samlet og tydelige i anbefalinger til mandat for kommunens representanter i det interkommunale planstyret ved å peke på CN40 som Ullensakers foretrukne alternativ. Om det skal være noe forutsigbarhet bak våre diskusjoner, vedtak og veien videre, så ser vi at det kan være fornuftig å åpne for å se nærmere på EN10 som gjenbruker 4-felts vei mellom Kongsvinger og Slomarka, men en ny AF-korridor eller å flikke på eksisterende trasé med et 0+ alternativ i samme vedtak blir som å gå i spagaten.

Oppsummert vil en ny E16 på strekningen Kongsvinger-Kløfta gi en rekke fordeler som vil bidra til å forbedre trafikksikkerheten, redusere reisetid, øke kapasiteten, bedre miljøet og gi bedre tilknytning. Dette vil være til fordel for både næringslivet og lokalbefolkningen, og gjøre området mer attraktivt for besøkende. Vi i Ullensaker Frp mener det er på tide holde seg til den retningen det politiske miljøet har pekt på i fellesskap – ikke stikke hodet i sanden og satse på at noen andre tør å holde kursen for oss.

Ståle Lien Hansen, gruppeleder og ordførerkandidat Ullensaker Frp, Ullensaker