Vi er nødt til å tenke annerledes i dag for å unngå at et allerede belastet helsevesen kneler i morgen. Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) mener dette forutsetter prioriteringer lokalt og som regionleder er jeg, etter å ha møtt tillitsvalgte på Romerike, bekymret for tilbudet i kommunene i et område der behovet for fysioterapeuter er stort. Flere av kommunene i området har store voksesmerter, men ressursene til fysioterapi står på stedet hvil. Derfor er det dessverre slik at det er innbyggere som står uten et tilbud som sårt trengs.

Rimelig tjeneste

Kommunene kan organisere sitt fysioterapitilbud til befolkningen ved å ansette fysioterapeuter og/eller opprette driftsavtaler, samlet utgjør det den kommunale fysioterapitjenesten. Uansett er fysioterapeuter en rimelig tjeneste for kommunene som innbyggerne får mye igjen for, både når det gjelder bedre funksjon og livskvalitet for den enkelte, men også i form av besparelser for kommunekassa. Fysioterapeuter behandler og rehabiliterer, det være seg barn og unge, voksne og eldre – men bør i enda større grad også benyttes i det forebyggende helsearbeidet.

Stillesitting

Med tanke på alle de uheldige konsekvensene av stillesitting og inaktivitet spiller fysioterapeuter på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten en viktig rolle for å stimulere barn og unge til mer bevegelse. I tillegg skal fysioterapi gis til dem som fra tidlig alder har mer spesifikke utfordringer knyttet til motoriske funksjoner, der både barn og familie har behov for tilrettelegging og oppfølging. Vi er en viktig brikke i dette arbeidet og målet er å gi barna mestring og aktiv deltakelse på alle områder. For befolkningen i yrkesaktiv alder er frisklivssentraler en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste hvor man kan få støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer, enten rent forebyggende, eller som en del av et videre behandlings- og/eller rehabiliteringsforløp.

Forebygge brudd

For den eldre befolkningen kan for eksempel fysioterapeuter forebygge fall og brudd gjennom fallforebyggende trening. Et lårhalsbrudd koster samfunnet omtrent en million kroner. En sykehjemsplass ligger ofte på omtrent tilsvarende kostnad, men med god helse og funksjon kan flere være aktive i eget liv med god funksjon lengst mulig. NFF mener derfor at forebyggende innsats bør ses i et livsløpsperspektiv, fra barndom til alderdom, og fysioterapeuter spiller en viktig rolle i disse tiltakene.

Tillitsvalgte lokalt forteller meg at de er stolt over jobben sin og yrket som fysioterapeut, det gir mye mening å hjelpe mennesker som trenger det til et bedre liv. Samtidig er det en bekymring for økte ventelister, manglende ressurser til forebygging og tjenestetilbudet for øvrig. Dette kan igjen føre til at barn ikke får delta på linje med andre og i verste fall frafall i skolene, lengre sykemeldinger for de yrkesaktive og i verste fall uførhet om man ikke får hjelpen man trenger, økt behov for pleie, omsorg og i siste instans større behov for sykehjemsplasser for et økende antall eldre, om man ikke får gitt god rehabilitering til rett tid også i kommunene.

Investering i helse

Kostratall fra SSB bekrefter opplevelsen av at kommunene på Romerike har begrensede ressurser når det gjelder fysioterapi til innbyggerne. Hvis man sammenlikner med gjennomsnittet for landet ellers er nesten samtlige kommuner i området i vesentlig mangel på fysioterapeuter – et landsgjennomsnitt som nok heller ikke er å karakterisere som noen gullstandard, heller et minimum. Og mens mange steder allerede sliter med rekruttering av flere helsepersonellgrupper, er det foreløpig nok av fysioterapeuter.

Tar politikerne ballen?

Jeg vil derfor oppfordre kommunene på Romerike til å kartlegge sine behov for fysioterapitjenester, og jeg oppfordrer politikerne til å investere i innbyggernes helse nå. Konsekvensen blir å reparere senere, en dyr pris for enkeltmennesket og for samfunnet. Her ligger ansvaret til kommunene, og dette bør være en av de store valgkampsakene i høstens kommunevalg. Det blir spennende å se om politikerne tar ballen. For fysioterapeuter kan og vil bidra, vi er en yrkesgruppe for fremtiden. Vi står klare nå, men det trengs flere jobber.

Jens Fredrik Aas, regionleder Norsk Fysioterapeutforbund