Utdanningsdirektoratet overtar også ansvaret for å veilede kommunene og barnehagene om de delene av barnehageloven som gjelder økonomiske forhold, opplyser regjeringen.

Kommunene vil fortsatt ha ansvaret for å veilede og føre tilsyn med de øvrige reglene i barnehageloven og forskriftene til loven.

Kunnskapsdepartementet blir klageinstans for Utdanningsdirektoratets vedtak om reaksjoner.